Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

   

SEMINARJI ZSSS V LETU 2014:

 

 

MALA SINDIKALNA AKADEMIJA

 

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA                                                                                                       ŠN M103

 

Namen seminarja:

Predstavitev dejavnosti sindikatov posebnosti poslovanja sindikatov kot nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava;

Pregled zakonodaje in drugih predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri poslovanju sindikata in pripravi letnega poročila posameznega leta sindikata na vseh nivojih organiziranosti (sindikat v ZSSS; ZSSS; OO ZSSS in sindikat v podjetju / zavodu);

Odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za gospodarno ravnanje in namensko porabo sredstev sindikalne članarine.

 

Odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za pošten pripravo podatkov in predložitev poročil:

• trenutnega stanja (finančni položaj – bilanca stanja);

• tekočega poslovanja (letni izid poslovanja – izkaz prihodkov in odhodkov);

• načrtovanega bodočega razvoja (plan / načrt poslovanja / delovanja); zahteve in odgovornosti oseb, ki pripravijo letno poročilo sindikata; predstavitev vsebine posameznih sestavnih letnega poročila - računovodskih izkazov:

• bilanca stanja (redni letni popis sredstev in virov);
• prihodkov in odhodkov;

• pojasnila k računovodskim izkazom; predstavitev vsebine obračuna davka na dohodek pravnih oseb z opredelitvijo pridobitne in nepridobitne dejavnosti;

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo poslovnega poročanja sindikata;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti tudi med letom in ne samo pri izdelavi letnega poročila.

 

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

VSEBINA:
1. Organizacija in delovanje sindikata z vidika finančnega poslovanja;
2. Načini in pravila vodenja poslovnih knjig v sindikalnih organizacijah
3. Organizacija računovodstva in posebnosti računovodenja pri sindikalnih organizacijah
4. Pregled predvidenih novosti v davčnih in drugih predpisih za leto 2014 in pričakovanih sprememb v 2015
5. Priprava na sestavo letnega poročila za sindikate za leto 2014
a. obračun davka od dohodka pravnih
b. bilanca stanja
c. izkaz prihodkov in odhodkov
d. načrt poslovanja za leto 2014 in 2015
e. poslovno poročilo za leto 2014

 

Metode:
• predavanje,
• predstavitev primerov,
• razprava

 

Gradiva:
• PPT predstavitev

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Udeleženci morajo imeti s seboj:
• Program dela za leto 2014
• Ocena programa dela za leto 2014
• Letno poročilo za leto 2013

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Mateja Hrovat-Mramor

 

Termin izvedbe:

 22. oktober 2014, Nova Gorica 9.30 – 14.00
 26. november 2014: Maribor 9.30 – 14.00
 4. december 2014: Ljubljana 8.30 – 13.00

 

Rok za prijavo:
Prijave za vse 3 termine zbiramo do 17. 10. 2014.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

 

 

_________________________________________________

 

 

OSNOVE EKONOMIJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE ŠN M408

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi in narodnem gospodarstvu.

 

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s ključnimi ekonomskimi pojmi in ekonomskimi problemi,
• so seznanjeni s pomenom ključnih ekonomskih pojmov in
• znajo na spletu preveriti podatek o gospodarski rasti, inflaciji, brezposelnosti in povprečni bruto plači,
• razumejo pomen različnih ekonomskih politik

 

 

VSEBINA:
Uvod: predstavitev temeljev ekonomije

 

 

1. sklop:

redkost in učinkovitost, trg in vlada, mikroekonomija in makroekonomija, elementi ponudbe in povpraševanja

 

 

2. sklop:

ključni cilji makroekonomije (visoka raven in čim višja rast BDP, visoka raven zaposlenosti in nizka neprostovoljna brezposelnost, stabilnost ravni cen)

 

 

3. sklop:

merjenje ekonomske dejavnosti (BDP, inflacija, raven plač, brezposelnost, ...); delovni list in delo v skupinah

 

 

4. sklop:

makroekonomske politike (javnofinančna, denarna, industrijska, ...)

 

 

Metode:
• Predstavitev
• Delo v dvojicah in skupinah
• Razprava in poročanje

 

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Delovno gradivo

 

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

 

Minimalno število udeležencev:
do 15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

 

Predavatelji:
Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS

 

 

Termin izvedbe:

 

4. 9. 2014, Ljubljana

 

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:
12 EUR

 

 

______________________________________

 

 

 

 

 

USPEŠNEJŠE SINDIKALNO DELO S POMOČJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠN M102

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti sindikaliste o tehničnih in vsebinskih vidikih uspešne uporabe računalnika in ostalih pripomočkov pri aktivnostih, ki so značilne za delo sindikata v podjetju ali zavodu.

 

 

Seminar priporočamo:
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s možnostmi pridobivanja informacij preko svetovnega spleta
• So seznanjeni s spletnimi stranmi institucij in organizacij, ki so tesno povezane s sindikalnim delom
• So seznanjeni s sindikalnimi spletnimi stranmi
• Znajo podatke pridobiti in shraniti iz spletnega mesta
• So seznanjeni s programom Microsoft Outlook
• Poznajo možnosti oblikovanja, pošiljanja in sledenja elektronskih sporočil
• So seznanjenimi s programom Microsoft Word
• Znajo napisati vabilo in oblikovati dnevni red sestanka
• Znajo napisati prijavo inšpektoratu za delo in informacijski pooblaščenki
• Znajo napisati dopis ali poziv delodajalcu
• Znajo uporabljati pripomočke na računalniku in mobilni napravi

 

 

VSEBINA:
1. sklop
• iskanje informacij na spletu
• uporaba spletnega brskalnika (Internet Explorer)
• iskanje podatkov na straneh institucij in organizacij pomembnih za sindikalno delo (ZSSS, ETUC, SURS, AJPES, Register predpisov RS - PISRS, ZRSZ, ZZZS, ZPIZ, IRSD, IP-RS)
• uporaba pripomočkov na računalniku in na mobilni napravi

 

Seminarsko delo

 

 

2. sklop
• sestava in oblikovanje vabila v Wordu
• priprava skupine za pošiljanje in tiskanje vabila
• uvoz elektronskih naslovov v imenik in možnosti pošiljanja elektronskega sporočila
• sestava in oblikovanje dopisa ali poziva za delodajalca v Wordu
• Izpolnjevanje prijave Inšpektoratu RS za delo
• Izpolnjevanje prijave Informacijskemu pooblaščencu

 

 

Metode:
• Delo z računalnikom
• Delo v dvojicah in skupinah
• Individualno delo
• Razprava in poročanje

 

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Obrazci

 

 

Trajanje:
2 x 4 šolske ure

 

Seminar se izvaja v dveh delih. za pridobitev potrdila o opravljenem seminarju morajo udeleženci opraviti oba sklopa seminarja.

 

 

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

 

Predavatelji:
Srečko Vrečko, Milan Žižek in David Švarc

 

 

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM:
Udeleženci, ki imajo svoj prenosni računalnik naj le tega prinesejo s seboj (minimalne zahteve: OS Windows XP do 8.1. in MS Word od 2003 do 2013).

 

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal dvakrat na leto oz. glede na interes članov.

 

23. in 29. januar 2014: Ljubljana
23. in 30. september: Maribor

 

 

Rok prijave udeležencev:
je naveden na prijavnem obrazcu

 

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

12,00 EUR

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

USPOSABLJANJE ZA PROJEKTNO DELO V SINDIKATIH S101

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov z razvijanjem učinkovitih veščin pri projektnem delu in vodenju projektov, ki lahko prispevajo h krepitvi zmogljivosti sindikata. Uvodna stopnja tečaja, tj. Projektno delo za predstavnike sindikatov, je oblikovana tako, da zagotavlja temeljno podlago pri projektnem delu.

 

Cilj je zagotoviti sklop veščin in okvire, ki se lahko uporabijo v različnih kontekstih in pri različnih izzivih. To je tudi najboljše izhodišče za vse tiste, ki želijo pridobiti dodatne veščine pri projektnem delu in vodenju projektov, saj bo uspešen zaključek tega tečaja predpogoj za sprejem na višje stopnje tečajev ETUI na področju vodenja projektov.


 

Udeleženec ob koncu izobraževanja:

1. razume glavne značilnosti projektnega dela

2. ve, kako lahko učinkovito projektno delo pomaga pri delu sindikatov

3. razume orodja in tehnike za izvajanje učinkovitega projektnega dela

4. lahko prepozna možne projektne priložnosti za sindikate


 

Seminar priporočamo:

• uslužbencem sindikatov, ki bi lahko bili vključeni v organizacijo kampanj ali dogodkov, iskanje novih članov, pripravo publikacij itd.,

• tudi za pisarniške, administrativne in finančne delavce, ki morajo nuditi podporo sodelavcem ali poročati o projektih sindikata.,

• sindikalnim funkcionarjem


 

VSEBINA:

• 1. del, ki zajema Dejavnosti 1–4, je oblikovan tako, da vam pomaga malo bolje razumeti naravo projektov in projektnega dela ter njun pomen in potencial v okviru sindikatov;

 

• 2. del, ki zajema Dejavnosti 5–13, obravnava razvijanje osnovnih veščin na ključnih področjih projektnega dela – delo v skupini, sestava urnika, komuniciranje in oglaševanje, načrtovanje sredstev itd.;

 

• 3. del, ki zajema Dejavnosti 14–16, vam daje priložnost za sodelovanje pri razvoju načrta projekta in razmislek o tem, kako bi lahko pridobljeno znanje uporabili na delovnem mestu ali v sindikatu.


 

Prvi dan  

Dejavnosti 1–7 

Uvod Vrste projektov/Glavne značilnosti projektov

Projektne dejavnosti v sindikatih

Projektne naloge

Prve stvari na prvem mestu

Timsko delo  

Dejavnosti 8–9 

Oblikovanje tima

Komuniciranje in oglaševanje

 

Drugi dan  

Dejavnosti 10–12 

Presoja uspeha

Stroški projekta

Viri financiranja  

Dejavnosti 13–14 

Predvidevanje težav in izogibanje težavam

Skupinski projekt  

Dejavnosti 15–16 

Skupinski projekt (predstavitev in povratne informacije)

Ocena stanja in napredovanje


 

Metode:

- Predavanje

- Delo v skupinah

- Predstavitve

- Poročanje

- Razprava

- Študije primerov


 

Gradiva:

Učbenik Usposabljanje sindikatov za projektno delo, Projektno delo za predstavnike sindikatov, 2013. ETUI, Bruselj.


Trajanje:

16 šolskih ur


Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade, prijavljenim pa bo ponujen nov termin.


Predavatelji:

Mag. Staša Pernat Lesjak in Sarah Brodnik


Termin izvedbe:

5. in 11. junij 2014, Ljubljana


Rok prijave udeležencev:

Za udeležbo se prijavite do 30. 5. 2014.


Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR


 

______________________________________________

 

SISTEM PLAČ, NADOMESTIL PLAČE IN DRUGIH PREJEMKOV PO KP ZASEBNEGA SEKTORJA M409

 

Ali je tvoja plača izplačana v skladu s kolektivno pogodbo?

Ali imaš dodatek za nočno delo pravilno obračunan?

Ali si prejel nadomestilo za letni dopust v takšni višini, kot ti pripada?

Ali si prejel pravilno višino minimalne plače?

Ali je upoštevana pravilna osnova za izračun boleznine?

 

Če si se nad vprašanji zamislil, ti priporočam, da se udeležiš tega seminarja.

 

Pomembno je, da veš, kakšna plača ti pripada, da znaš ugotoviti nepravilnosti pri izplačilu svoje plače, saj plača, ki si si jo zaslužil, omogoča tvoje preživetje. Tudi pri tvojem sindikalnem delu je  zelo pomembno poznati to področje, saj boš z znanjem, pridobljenim na tem seminarju, lažje in boljše pomagal svojim članom, lahko boš lažje in hitreje ugotovil nepravilnosti v podjetju in opozoril vodstvo nanje..... Vsekakor bo tvoje sindikalno delo s pridobljenim znanjem iz tega seminarja učinkovitejše.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom,

• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov v podjetjih in zavodov,

• območnim sekretarjem,

• predstavnikom sindikatov dejavnosti.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• poznajo vlogo sistemizacije in vrednotenja delovnih mest pri določanju plač,

• so seznanjeni s plačo delovnega mesta,

• vedo kaj je to osnovna plača in kakšna je razlika med osnovno plačo in najnižjo osnovno plačo,

• vedo kaj je izplačana plača in kaj so njene ključne sestavine,

• so seznanjeni s tem, kako se obračunajo dodatki, kako nadomestila plače, kako določimo delovno uspešnost in, kako poslovno uspešnost,

• so seznanjeni z minimalno plačo,

• poznajo prejemke in povračila stroškov v zvezi z delom in

• poznajo plačilno listo kot podlago za izvršbo.

 

VSEBINA:

1. predstavitev  plače

2. predstavitev povračil stroškov v zvezi z delom in osebnih prejemkov

3. predstavitev minimalne plače

4. predstavitev obračuna plače na plačilni listi

 

Metode:

• Predstavitev teme

• Delo v skupinah

• Praktične naloge

• Razprava in poročanje

 

Gradiva:

• PPT predstavitev

• Učbenik

• Delovni listi

• Priloge, vzorci

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Jolanda Lašič, dipl. ekon., strokovna delavka za ekonomsko področje v ZSSS OO Podravje in Koroška

Mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon., izvršna sekretarka za ekonomsko področje in enake možnosti, ZSSS

 

Termin izvedbe:

Seminar se bo izvajal tri krat na leto oz. glede na interes članov.

 

 • 24. 4. 2014, Ljubljana

 

 • 19. 6. 2014, Maribor

 

 • 11. 9. 2014, Nova Gorica

 

Rok prijave udeležencev:

Za udeležbo se prijavite do 18. 4. 2014.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

VSE KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI M310

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.

• Znajo:

1. definicijo delovnega razmerja;

2 .bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;

3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,...);

4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);

5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,...);

6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

 

VSEBINA:

1. Sklop:

Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;

2. Sklop:

Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;

3. Sklop:

Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);

4. Sklop:

Predstavitev pogodbe o zaposlitvi v praksi, poskus sestave pogodbe, prepoznavanje napak oz. nezakonitih in pomanjkljivih določb pog. o zap.

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

 

Termin izvedbe:

- 4. 3. 2014, Novo mesto 

- 1. 4. 2014, Maribor 

- 6. 5. 2014, Celje 

- 3. 6. 2014, Ljubljana

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

12,00 EUR

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

ABC ZAKONODAJA ZA SINDIKALISTE M312

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o razlogih za nastanek in razvoj samostojne pravne veje delovnega prava, njene vpetosti v pravni red, ki velja v EU in RS. Slušatelji se tudi seznanijo z drugimi predpisi, ki vplivajo na urejanje pravic iz delovnega razmerja.

 

Seminar priporočamo:

• Novo izvoljenim predstavnikom sindikata

• Sindikalnim zaupnikom

• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni s široko paleto predpisov, ki vplivajo na delovna razmerja.

• Prepoznavajo zapletenost pravnega reda.

• Se bežno seznanijo z najpomembnejšimi predpisi.

 

VSEBINA:

 

1. UVOD

    Razlogi in razvoj delovnega prava

    Za koga velja ZDR-1 in kaj ureja?

 

2. Kako so urejene pravice obveznosti in odgovornosti za delavce v  javnem sektorju

 

3. Predstavitev poglavij ZDR-1 

 

4. Razmerje med ZDR-1 in ZSin, ZKolP in ZST

    Delavske pravice in sindikat

    Vloga sindikata pri sprejemanju kolektivnih pogodb

    Stavka kot skrajno sredstvo pri zagotavljanju ekonomsko socialnega položaja delavcev

 

5. Nadzor nad izvajanjem delovno pravne zakonodaje

    Vloga sindikata

    Inšpekcijski nadzor

 

6. Kako vplivajo drugi zakoni na oblikovanje in uveljavljanje pravic iz ZDR-1 ZDR-1 in OZ, ZGD, ZFPPIPP, ZIZ in KZ

 

7. Razmerje med delovnim in socialnim pravom

 

8. Reševanje sporov

    Alternativno reševanje sporov

    Sodno reševanje sporov

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih bo seminar ponujen z novim terminom.

 

Predavatelji:

Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje pri ZSSS

 

Termini izvedbe:

 31. 1. 2014, Maribor

 

 

 7. 3 . 2014, Ljubljana

    4. 4. 2014, Novo mesto

 22. 5. 2014, Nova Gorica

 

Prijave:

Prijave z izpolnjeno prijavnico sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Kotizacija:

12,00 EUR

 

________________________________________________________________________________________

 

  

KOLEKTIVNE POGODBE M313

 

Namen seminarja je približati sindikalistom osnovne informacije o socialnem dialogu  s posebnim poudarkom na kolektivnih pogodbah, kot enemu od produktov dogovarjanja med partnerji.  Udeleženci bodo prejeli osnovne informacije o  vrstah kolektivnih pogodb, avtonomiji pogodbenih strank, o osebni in stvarni veljavi kolektivnih pogodb, njihovi časovni veljavi in uporabi ter  načinu sklepanja in odpovedi. Našteta bodo tudi potrebna znanja s katerimi morajo razpolagati člani pogajalskih skupin, ko pristopajo k sklepanju kolektivne pogodbe.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z vrstami in vsebino KP

• Poznajo možnosti v zvezi z veljavnostjo kolektivnih pogodb…

• Seznanijo se z možnimi vsebinami KP in znanji, ki jih potrebujejo pri pogajanjih

 

VSEBINA:

1. UVOD  Socialni dialog

2. Vrste kolektivnih pogodb in stvarna ter osebna veljava kolektivnih pogodb

3. Avtonomija pogodbenih strank

4. časovna veljava kolektivnih pogodb

5. Pogovor o tem kaj moram vedeti, če sem član pogajalske skupine za sklenitev kolektivne pogodbe

 

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM:

Udeleženci naj prinesejo kolektivno pogodbo, ki velja v njihovem podjetju oziroma splošni akt ali splošne akte s katerimi se urejajo pravice v zvezi z delovnimi razmerji (Pravilnik o plačah,  o letnem dopustu, delovnem času….)

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Andreja Toš Zajšek, Maja Konjar

 

Termin izvedbe:

14. marec 2014: Novo mesto,

11. april 2014: Ljubljana

 

Prijave z izpolnjeno prijavnico sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT M204 

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu organiziranja, o različnih pristopih, pogledih in metodah včlanjevanja, o pomenu sindikatov ter njihovi vlogi v družbi.

Seminar priporočamo:

  • sindikalnim zaupnikom ter
  • predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
  • sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

  • so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata v družbi
  • poznajo pravne podlage za organiziranje delavcev
  • znajo uporabljati različne pristope za včlanjevanje delavcev v sindikat
  • so seznanjeni s sodobnimi izzivi sindikatov
  • poznajo sindikalno okolje in različne pristope delovanja delavskih organizacij

 

VSEBINA:

           

Uvod:

1.Kaj je sindikat

2.Vloga sindikata v družbi

3.Pravni viri organiziranja delavcev

 

 

1.Sklop

1.Vzroki za upadanje članstva in sodobni izzivi sindikatov

a.Spremembe v družbi

b.Izzivi sindikatov

 

 

2.Sklop

1.Zakaj biti član sindikata

2.Servisni in organizacijski model

 

 

3.Sklop

1.Pristopi k včlanjevanju

a.Kako včlanjevati

b.Kako ohranjati članstvo

 

 

4.Sklop:

1.Protisindikalno delovanje delodajalcev

a.Negativne delodajalske taktike

b.Pozitivni pristopi delodajalca, da se odvrne ideja o sindikatu

 

Trajanje:

2 x 6 šolskih ur

 

Seminar se izvaja v dveh delih. Za pridobitev potrdila o opravljenem seminarju morajo udeleženci opraviti oba sklopa seminarja.

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Pavle Vrhovec in Staša Pernat Lesjak

 

Termin izvedbe:

19. marec 2014, Maribor

9. in 16. april 2014, Nova Gorica

5. in 12. junij 2014, Celje

2. in 9. oktober 2014, Novo mesto

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

  

Kotizacija:

15,00 EUR

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

OSNOVE SINDIKALNEGA DELOVANJA V ZSSS M205

 

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu, delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o naloga in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah ustanavljanja in delovanja sindikatov.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• razumejo naloge sindikalnih struktur na različnih ravneh v ZSSS,

• vedo, kje je njihov položaj v sindikalni strukturi,

• razumejo vlogo, ki so jo sprejeli,

• vedo kdo so konkretne osebe, na katere se lahko obrnejo, ko se soočijo s težavami pri delu,

• poznajo svoje osnovne naloge v podjetju in sindikatu,

• poznajo svoje pravice, ki jih imajo kot sindikalni zaupniki v podjetju in kot sindikalisti znotraj sindikata in kot člani sindikata

• razumejo odgovornost v sindikatu

 

Seminar priporočamo:

• Novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

• novoizvoljenim sindikalnim funkcionarjem

 

VSEBINA:

Organiziranost in delovanje SINDIKATA :

1. sklop:

a. Organiziranost sindikata

b. Sindikat pri delodajalcu

 

2. Sklop:

a. Reprezentativnost sindikata

b. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

c. Statusno preoblikovanje delodajalca in prilagajanje sindikata

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:  

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Pavle Vrhovec, Staša Pernat Lesjak, Maja Konjar

 

Termin izvedbe:

- 12. marec 2014, Maribor  

- 14. maj 2014, Škofja Loka  

- 12. november 2014, Ljubljana

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

20,00 EUR

*v kotizacijo je poleg stroškov pogostitve in izvedbe, vključena tudi cena priročnika ZSSS »Moj sindikat - moja organizacija«

 

____________________________________________________________________________________

 

 

DELOVNI ČAS ŠN: M311

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13).

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z ureditvijo delovnega časa, odmorov, počitkov in letnega dopusta

• Prepoznajo neustrezno ureditev

 

VSEBINA:

1. Delovni čas

• Definicija delovnega časa

• Polni delovni čas

• Nadurno delo

• Dodatno delo

• Razporejanje delovnega časa

• Nočno delo

 

2. Odmori in počitki

• Odmor med delovnim časom

• Dnevni počitek

• Tedenski počitek

 

3. Letni dopust in druge odsotnosti z dela

• Trajanje letnega dopusta

• Sorazmerni del letnega dopusta

• Izraba

• Druge odsotnosti z dela

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in bo ponujen nov termin.

 

Predavateljica:

Maja Konjar, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

 

Termin izvedbe:

-20. marec 2014, Ljubljana

-  16. oktober 2014, Maribor

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Kotizacija:

12,00 EUR

 

 _________________________________________________________________________________

 

 SINDIKALNO GIBANJE SKOZI ČAS M206

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o zgodovini sindikalnega gibanja in uspehih sindikatov v preteklosti. Poudarek bo na pomenu sindikatov ter njihovi vlogi skozi čas.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z zgodovino sindikalnega gibanja

• Znajo imenovati ključne dosežke sindikatov v mednarodnem in v nacionalnem prostoru

• Poznajo razvoj in vlogo sindikatov v Sloveniji

 

VSEBINA:

Uvod: vzroki za nastanek sindikatov

a) Razlike med sindikati in nevladnimi organizacijami

1. Sklop:

Mednarodni razvoj

b) Razvoj mednarodnih sindikalnih organizacij

c) Kronološki pregled mednarodnega sindikalnega gibanja

 

2.Sklop:

Razvoj na Slovenskem

a) Kronološki pregled razvoja sindikatov

b) Sindikati v socializmu

c) Sindikalni pluralizem po letu 1991

d) Ključni izzivi za sindikate v sodobnem času

e) Dosežki slovenskih sindikatov (ZSSS)

 

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:  

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Pavle Vrhovec in Staša Pernat Lesjak

 

Termin izvedbe: 

- 25. marec 2014, Ljubljana

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Kotizacija:

15,00 EUR

__________________________________________________________________________

 

 

KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH     ŠN: M101

 

Namen seminarja je seznaniti sindikaliste z osnovnimi spoznanji s področja komuniciranja in informiranja v sindikatih in družbi nasploh. Prav tako bodo udeleženci seminarja pridobili določena znanja o dvostopenjskem toku komuniciranja, o vlogi množičnih medijev oziroma sredstev javnega obveščanja, o njihovi moči in nemoči ter o vlogi mnenjskih voditeljev. Prav tako je namen seminarja udeležence usposobiti za samostojno analiziranje komunikacijskih procesov in za načrtovanje lastnih aktivnosti  na področju komuniciranja in za izbiro komunikacijskih orodij. Namen seminarja je tudi, da se sindikalisti vprašajo, ali so zares mnenjski voditelji za delavske pravice v svojem okolju in kaj naj storijo, če ugotovijo, da so mnenjski voditelji bolj formalno kot dejansko.

 

Seminar priporočamo:

• Sindikalnim zaupnikom

• Predsednikom sindikatov v podjetjih

• Profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z osnovnimi procesi s področja komuniciranja in informiranja, ki jim omogočajo načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;

• So seznanjeni s informacijskimi kanali in  njihovo močjo, kar jim omogoča načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;

• So seznanjeni z dvostopenjskim tokom informiranja ter vlogo medijev ter njihovo močjo in nemočjo;

• So seznanjeni z vlogo mnenjskih voditeljev in njihovimi osnovnimi lastnostmi;

• Znajo (do neke mere) analizirati pojave na področju komuniciranja ter načrtovati in izvajati lastne aktivnosti na tem področju.

 

VSEBINA:

1. sklop

Procesi komuniciranja:

sporočevalec - informacijski kanal - prejemnik - vzvratna informacija

2. sklop

Dvostopenjski tok komuniciranja

(medijsko poročanje)

3. sklop

Vloga mnenjskih voditeljev v dvostopenjskem toku komuniciranja

4. sklop

Komunikacijski kanali in njihova moč

5. sklop 

Učinkovito komuniciranje

(praktično delo tudi s pisanjem informacij)

 

Metode:

• Uvodno predavanje

• Delo v skupinah

• Razprava in poročanje

 

Gradiva:

• PPT predstavitev

• Delovni listi

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Tomaž Kšela, Mirsad Begić

Predavatelja sta novinarja urednika Delavske enotnosti, glasila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izkušnjami v različnih medijih in komunikacijskih okoljih ter s poznavanjem različnih komunikacijskih sredstev.

 

Termin izvedbe:

 

 

Seminar se bo izvajal dva krat na leto oz. glede na interes članov.

 

 

10. 7. 2014: Ljubljana 

11. 12. 2014: Ptuj

 

Prijave:

Prijave z izpolnjeno prijavnico sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

_______________________________________________________________________________

 

AKCIJSKA MOČ SINDIKATA M207

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,…) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni s kanali vplivanja sindikatov

• Znajo organizirati stavko

• Poznajo možnosti pritiska na delodajalce in vlado

 

VSEBINA:

Kaj je akcijska moč sindikata?

1.Sklop: Vplivi sindikatov

2.Sklop: Stavka

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:

12 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Pavle Vrhovec, izvršni sekretar ZSSS

 

Termin izvedbe:

18. september 2014, Maribor

 

Prijave z izpolnjeno prijavnico sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.