Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

SEMINARJI ZSSS V LETU 2015:

 

 

MALA SINDIKALNA AKADEMIJA

 

     

 

AKCIJSKA MOČ SINDIKATA M207-15

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,...) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali vplivanja sindikatov
• Znajo organizirati stavko
• Poznajo možnosti pritiska na delodajalce in vlado

 

VSEBINA:
Kaj je akcijska moč sindikata?
1.Sklop: Vplivi sindikatov
2.Sklop: Stavka

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• Delovno gradivo
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelja:
Pavle Vrhovec, generalni sekretar ZSSS, in Goran Lukić, strokovni sodelavec ZSSS.


Rok prijave udeležencev:
naveden na prijavnem obrazcu

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

_________________________________________________________________________________

 

 

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA M103-15

 

Namen seminarja: Namen seminarja je predstavitev dejavnosti sindikatov, posebnosti poslovanja sindikatov kot nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava; Pregled zakonodaje in drugih predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri poslovanju sindikata in pripravi letnega poročila posameznega leta sindikata na vseh nivojih organiziranosti (sindikat v ZSSS; ZSSS; OO ZSSS in sindikat v podjetju / zavodu); odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za: gospodarno ravnanje in namensko porabo sredstev sindikalne članarine; odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za pošten pripravo podatkov in predložitev poročil:
• trenutnega stanja (finančni položaj – bilanca stanja);
• tekočega poslovanja (letni izid poslovanja – izkaz prihodkov in odhodkov);
• načrtovanega bodočega razvoja (plan / načrt poslovanja / delovanja); zahteve in odgovornosti oseb, ki pripravijo letno poročilo sindikata; predstavitev vsebine posameznih sestavnih letnega poročila - računovodskih izkazov:
• bilanca stanja (redni letni popis sredstev in virov);
• prihodkov in odhodkov;
• pojasnila k računovodskim izkazom; predstavitev vsebine obračuna davka na dohodek pravnih oseb z opredelitvijo pridobitne in nepridobitne dejavnosti;

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo poslovnega poročanja sindikata;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti tudi med letom in ne samo pri izdelavi letnega poročila.

 

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

VSEBINA:
1. Organizacija in delovanje sindikata z vidika finančnega poslovanja;
2. Načini in pravila vodenja poslovnih knjig v sindikalnih organizacijah
3. Organizacija računovodstva in posebnosti računovodenja pri sindikalnih organizacijah
4. Pregled predvidenih novosti v davčnih in drugih predpisih za leto 2014 in pričakovanih sprememb v 2015
5. Priprava na sestavo letnega poročila za sindikate za leto 2014
a. obračun davka od dohodka pravnih
b. bilanca stanja
c. izkaz prihodkov in odhodkov
d. načrt poslovanja za leto 2014 in 2015
e. poslovno poročilo za leto 2014

 

Metode:
• predavanje,
• predstavitev primerov,
• razprava

 

Gradiva:
• PPT predstavitev

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Udeleženci morajo imeti s seboj:
• Program dela za leto 2014
• Ocena programa dela za leto 2014
• Letno poročilo za leto 2013

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev;ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Mateja Hrovat-Mramor

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

_____________________________________________________________________________

 

KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH M101-15


Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti sindikaliste z osnovnimi spoznanji s področja komuniciranja in informiranja v sindikatih in družbi nasploh. Prav tako bodo udeleženci seminarja pridobili določena znanja o dvostopenjskem toku komuniciranja, o vlogi množičnih medijev oziroma sredstev javnega obveščanja, o njihovi moči in nemoči ter o vlogi mnenjskih voditeljev. Prav tako je namen seminarja udeležence usposobiti za samostojno analiziranje komunikacijskih procesov in za načrtovanje lastnih aktivnosti na področju komuniciranja in za izbiro komunikacijskih orodij. Namen seminarja je tudi, da se sindikalisti vprašajo, ali so zares mnenjski voditelji za delavske pravice v svojem okolju in kaj naj storijo, če ugotovijo, da so mnenjski voditelji bolj formalno kot dejansko.

 

Seminar priporočamo:
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikatov v podjetjih
• Profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z osnovnimi procesi s področja komuniciranja in informiranja, ki jim omogočajo načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni s informacijskimi kanali in njihovo močjo, kar jim omogoča načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni z dvostopenjskim tokom informiranja ter vlogo medijev ter njihovo močjo in nemočjo;
• So seznanjeni z vlogo mnenjskih voditeljev in njihovimi osnovnimi lastnostmi;
• Znajo (do neke mere) analizirati pojave na področju komuniciranja ter načrtovati in izvajati lastne aktivnosti na tem področju.

 

VSEBINA:
1. sklop
Procesi komuniciranja: sporočevalec - informacijski kanal - prejemnik - vzvratna informacija
2. sklop
Dvostopenjski tok komuniciranja (medijsko poročanje)
3. sklop
Vloga mnenjskih voditeljev v dvostopenjskem toku komuniciranja
4. sklop
Komunikacijski kanali in njihova moč
5. sklop
Učinkovito komuniciranje (praktično delo tudi s pisanjem informacij)

 

Metode:
• Uvodno predavanje
• Delo v skupinah
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Tomaž Kšela in Mirsad Begić.

 

Kratka predstavitev:
Predavatelja sta novinarja urednika Delavske enotnosti, glasila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izkušnjami v različnih medijih in komunikacijskih okoljih ter s poznavanjem različnih komunikacijskih sredstev.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

__________________________________________________________________________

 

SISTEM PLAČ, NADOMESTIL PLAČE IN DRUGIH PREJEMKOV PO KP ZASEBNEGA SEKTORJA S PRIMERI IZRAČUNA PLAČE M409-15


Ali je tvoja plača izplačana v skladu s kolektivno pogodbo?
Ali imaš dodatek za nočno delo pravilno obračunan?
Ali si prejel nadomestilo za letni dopust v takšni višini, kot ti pripada?
Ali si prejel pravilno višino minimalne plače?
Ali je upoštevana pravilna osnova za izračun boleznine?
Če si se nad vprašanji zamislil, ti priporočam, da se udeležiš tega seminarja.

 

Pomembno je, da veš, kakšna plača ti pripada, da znaš ugotoviti nepravilnosti pri izplačilu svoje plače, saj plača, ki si si jo zaslužil, omogoča tvoje preživetje. Tudi pri tvojem sindikalnem delu je zelo pomembno poznati to področje, saj boš z znanjem, pridobljenim na tem seminarju, lažje in boljše pomagal svojim članom, lahko boš lažje in hitreje ugotovil nepravilnosti v podjetju in opozoril vodstvo nanje..... Vsekakor bo tvoje sindikalno delo s pridobljenim znanjem iz tega seminarja učinkovitejše.


Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom,
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov v podjetjih in zavodov,
• območnim sekretarjem,
• predstavnikom sindikatov dejavnosti.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• poznajo vlogo sistemizacije in vrednotenja delovnih mest pri določanju plač,
• so seznanjeni s plačo delovnega mesta,
• vedo kaj je to osnovna plača in kakšna je razlika med osnovno plačo in najnižjo osnovno plačo,
• vedo kaj je izplačana plača in kaj so njene ključne sestavine,
• so seznanjeni s tem, kako se obračunajo dodatki, kako nadomestila plače, kako določimo delovno uspešnost in, kako poslovno uspešnost,
• so seznanjeni z minimalno plačo,
• poznajo prejemke in povračila stroškov v zvezi z delom in
• poznajo plačilno listo kot podlago za izvršbo.

 

VSEBINA:
1. predstavitev plače
2. predstavitev povračil stroškov v zvezi z delom in osebnih prejemkov
3. predstavitev minimalne plače
4. predstavitev obračuna plače na plačilni listi

 

Metode:
• Predstavitev teme
• Delo v skupinah
• Praktične naloge
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Učbenik
• Delovni listi
• Priloge, vzorci

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Jolanda Lašič, dipl. ekon., strokovna delavka za ekonomsko področje v ZSSS OO Podravje in Koroška
Mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon., izvršna sekretarka za ekonomsko področje in enake možnosti, ZSSS

 

Rok prijave udeležencev:
je naveden na prijavnem obrazcu

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

_____________________________________________________________________________

 

ABC ZAKONODAJA ZA SINDIKALISTE M312-15


Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o razlogih za nastanek in razvoj samostojne pravne veje delovnega prava, njene vpetosti v pravni red, ki velja v EU in RS. Slušatelji se tudi seznanijo z drugimi predpisi, ki vplivajo na urejanje pravic iz delovnega razmerja.

 

Seminar priporočamo:
• Novo izvoljenim predstavnikom sindikata
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s široko paleto predpisov, ki vplivajo na delovna razmerja.
• Prepoznavajo zapletenost pravnega reda.
• Se bežno seznanijo z najpomembnejšimi predpisi.

 

VSEBINA:
1. UVOD
Razlogi in razvoj delovnega prava
Za koga velja ZDR-1 in kaj ureja?
2. Kako so urejene pravice obveznosti in odgovornosti za delavce v javnem sektorju
3. Predstavitev poglavij ZDR-1
4. Razmerje med ZDR-1 in ZSin, ZKolP in ZST
Delavske pravice in sindikat
Vloga sindikata pri sprejemanju kolektivnih pogodb
Stavka kot skrajnje sredstvo pri zagotavljanju ekonomsko socialnega položaja delavcev
5. Nadzor nad izvajanjem delovno pravne zakonodaje
Vloga sindikata
Inšpekcijski nadzor
6. Kako vplivajo drugi zakoni na oblikovanje in uveljavljanje pravic iz ZDR-1
ZDR-1 in OZ, ZGD, ZFPPIPP, ZIZ in KZ
7. Razmerje med delovnim in socialnim pravom
8. Reševanje sporov
Alternativno reševanje sporov
Sodno reševanje sporov

 

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in odgovori na vprašanja

 

Gradiva:
• Gradivo
• PPT

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje pri ZSSS

 

Rok za prijavo:
14 dni pred določenim terminom.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

___________________________________________________________________________________

 

ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT M204-15


Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu organiziranja, o različnih pristopih, pogledih in metodah včlanjevanja, o pomenu sindikatov ter njihovi vlogi v družbi.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata v družbi
• poznajo pravne podlage za organiziranje delavcev
• znajo uporabljati različne pristope za včlanjevanje delavcev v sindikat
• so seznanjeni s sodobnimi izzivi sindikatov
• poznajo sindikalno okolje in različne pristope delovanja delavskih organizacij

 

VSEBINA:
1. Vloga sindikata v družbi
2. Pravni viri organiziranja delavcev
3. Vzroki za upadanje članstva in sodobni izzivi sindikatov
4. Zakaj biti član sindikata
5. Servisni in organizacijski model
6. Pristopi k včlanjevanju
7. Protisindikalno delovanje delodajalcev

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Igranje vlog
• Študije primerov

 

Gradiva:
• Učbenik
• Delovni listi
• Priloge

 

Trajanje:
8 šolskih ur
Seminar se izvaja v dveh delih. Za pridobitev potrdila o opravljenem seminarju morajo udeleženci opraviti oba sklopa seminarja.

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev;ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Pavle Vrhovec in Goran Lukić.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

_______________________________________________________________________________________

 

VSE, KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI M310-15

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
• Znajo:
1. definicijo delovnega razmerja;
2. bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;
3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,...);
4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,...);
6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

 

VSEBINA:
1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);
4. Sklop: Predstavitev pogodbe o zaposlitvi v praksi, poskus sestave pogodbe, prepoznavanje napak oz. nezakonitih in pomanjkljivih določb pogodb o zaposlitvi.

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• ZDR-1

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

____________________________________________________________________________________

 

OSNOVE EKONOMIJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE M408-15


Namen seminarja: Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi in narodnem gospodarstvu.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s ključnimi ekonomskimi pojmi in ekonomskimi problemi,
• so seznanjeni s pomenom ključnih ekonomskih pojmov in
• znajo na spletu preveriti podatek o gospodarski rasti, inflaciji, brezposelnosti in povprečni bruto plači,
• razumejo pomen različnih ekonomskih politik

 

VSEBINA:
Uvod: predstavitev temeljev ekonomije

1 sklop: redkost in učinkovitost, trg in vlada, mikroekonomija in makroekonomija, elementi ponudbe in povpraševanja

2 sklop: ključni cilji makroekonomije (visoka raven in čim višja rast BDP, visoka raven zaposlenosti in nizka neprostovoljna brezposelnost, stabilnost ravni cen)

3 sklop: Merjenje ekonomske dejavnosti (BDP, inflacija, raven plač, brezposelnost, ...); delovni list in delo v skupinah

4 sklop: makroekonomske politike (javnofinančna, denarna, industrijska, ...)

 

Metode:
• Predstavitev
• Delo v dvojicah in skupinah
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Delovno gradivo

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
do 15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in bo ponujen nov termin.

 

Predavatelj:
Mag. Andreja Poje

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.