Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

SEMINARJI ZSSS V LETU 2015:

 

 

MALA SINDIKALNA AKADEMIJA

 

     

SOCIALNI DIALOG S203

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje na nacionalni in kako na evropski ravni, ter kakšne prednosti in izzive prinaša. Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja v socialnem dialogu: preko kolektivnih pogajanj, znotraj Ekonomsko-socialnega sveta itd.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s tem, kaj socialni dialog je ter kako poteka na državni in evropski ravni.
• Poznajo prednosti in izzive socialnega dialoga ter učinke socialnega dialoga na sprejemanje odločitev na državni in evropski ravni. Poznajo kakšne so lahko njegove prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s protesti, stavkami ter ostalimi oblikami sindikalnega boja.
• Vedo kakšne so oblike socialnega dialoga: tristranski in dvostranski socialni dialog, ter kako se vanj vključujejo sindikati.

 

VSEBINA:
1. Socialni dialog na državni in evropski ravni
2. Reševanje sporov
3. Sodelovanje z delodajalci
4. Sodelovanje z delodajalci in Vlado

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Priročnik

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
Do 10 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.


Predavatelji:
Andrej Zorko

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal enkrat letno oz. glede na interes članov.
• 10. julij 2015

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15 EUR

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

KAZENSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA ŠN: S304

Namen seminarja: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadalnji kazenski postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.


Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, poznajo postopek prijave takšnega kaznivega dejanja, so seznanjeni s potekom kazenskega postopka ter možnimi posledicami.
• Znajo razpoznati kazniva dejanja, ki so iz tega področja v RS pregonljiva, znajo podati kazensko ovadbo, vedo na kakšen način je možno žrtve takšnih kaznivih dejanj pravno in sindikalno zaščititi.
• Poznajo možnosti prijave takšnih kaznivih dejanj, poznajo pomembne elemente teh kaznivih dejanj (kaj je potrebno dokazati, da se bo storilca lahko preganjalo in obsodilo za posamezno kaznivo dejanje).
• Prepoznajo razliko med kaznivimi dejanji in prekrški, prepoznajo kazniva dejanja, prepoznajo kdaj nujno potrebujejo strokovno pomoč.

 

VSEBINA:
1. SKLOP: Predstavitev delovno kazenskega področja (prekrški, kazniva dejanja)
2. SKLOP: Predstavitev kazenskega postopka s poudarkom na kazenski ovadbi
3. SKLOP: Predstavitev možnosti zaščite žrtev kaznivih dejanj, predstavitev kaznivega dejanja krive ovadbe

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
6 šolskih ur z enourno pavzo za kosilo

 

Minimalno število udeležencev:
Do 10 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Andreja Toš Zajšek, Ana Jakopič

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal dva krat na leto oz. glede na interes članov.
• Ljubljana, 2. julij. 2015
• Maribor, 23. oktober 2015

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15 EUR

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

AKCIJSKA MOČ SINDIKATA M207-15

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,...) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s kanali vplivanja sindikatov
• Znajo organizirati stavko
• Poznajo možnosti pritiska na delodajalce in vlado

 

VSEBINA:
Kaj je akcijska moč sindikata?
1.Sklop: Vplivi sindikatov
2.Sklop: Stavka

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• Delovno gradivo
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelja:
Pavle Vrhovec, generalni sekretar ZSSS.


Rok prijave udeležencev:
naveden na prijavnem obrazcu

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

_________________________________________________________________________________

 

 

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA M103-15

 

Namen seminarja: Namen seminarja je predstavitev dejavnosti sindikatov, posebnosti poslovanja sindikatov kot nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava; Pregled zakonodaje in drugih predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri poslovanju sindikata in pripravi letnega poročila posameznega leta sindikata na vseh nivojih organiziranosti (sindikat v ZSSS; ZSSS; OO ZSSS in sindikat v podjetju / zavodu); odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za: gospodarno ravnanje in namensko porabo sredstev sindikalne članarine; odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za pošten pripravo podatkov in predložitev poročil:
• trenutnega stanja (finančni položaj – bilanca stanja);
• tekočega poslovanja (letni izid poslovanja – izkaz prihodkov in odhodkov);
• načrtovanega bodočega razvoja (plan / načrt poslovanja / delovanja); zahteve in odgovornosti oseb, ki pripravijo letno poročilo sindikata; predstavitev vsebine posameznih sestavnih letnega poročila - računovodskih izkazov:
• bilanca stanja (redni letni popis sredstev in virov);
• prihodkov in odhodkov;
• pojasnila k računovodskim izkazom; predstavitev vsebine obračuna davka na dohodek pravnih oseb z opredelitvijo pridobitne in nepridobitne dejavnosti;

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo poslovnega poročanja sindikata;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti tudi med letom in ne samo pri izdelavi letnega poročila.

 

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

VSEBINA:
1. Organizacija in delovanje sindikata z vidika finančnega poslovanja;
2. Načini in pravila vodenja poslovnih knjig v sindikalnih organizacijah
3. Organizacija računovodstva in posebnosti računovodenja pri sindikalnih organizacijah
4. Pregled predvidenih novosti v davčnih in drugih predpisih za leto 2014 in pričakovanih sprememb v 2015
5. Priprava na sestavo letnega poročila za sindikate za leto 2014
a. obračun davka od dohodka pravnih
b. bilanca stanja
c. izkaz prihodkov in odhodkov
d. načrt poslovanja za leto 2014 in 2015
e. poslovno poročilo za leto 2014

 

Metode:
• predavanje,
• predstavitev primerov,
• razprava

 

Gradiva:
• PPT predstavitev

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Udeleženci morajo imeti s seboj:
• Program dela za leto 2014
• Ocena programa dela za leto 2014
• Letno poročilo za leto 2013

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev;ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Mateja Hrovat-Mramor

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

_____________________________________________________________________________

 

KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH M101-15


Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti sindikaliste z osnovnimi spoznanji s področja komuniciranja in informiranja v sindikatih in družbi nasploh. Prav tako bodo udeleženci seminarja pridobili določena znanja o dvostopenjskem toku komuniciranja, o vlogi množičnih medijev oziroma sredstev javnega obveščanja, o njihovi moči in nemoči ter o vlogi mnenjskih voditeljev. Prav tako je namen seminarja udeležence usposobiti za samostojno analiziranje komunikacijskih procesov in za načrtovanje lastnih aktivnosti na področju komuniciranja in za izbiro komunikacijskih orodij. Namen seminarja je tudi, da se sindikalisti vprašajo, ali so zares mnenjski voditelji za delavske pravice v svojem okolju in kaj naj storijo, če ugotovijo, da so mnenjski voditelji bolj formalno kot dejansko.

 

Seminar priporočamo:
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikatov v podjetjih
• Profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z osnovnimi procesi s področja komuniciranja in informiranja, ki jim omogočajo načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni s informacijskimi kanali in njihovo močjo, kar jim omogoča načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;
• So seznanjeni z dvostopenjskim tokom informiranja ter vlogo medijev ter njihovo močjo in nemočjo;
• So seznanjeni z vlogo mnenjskih voditeljev in njihovimi osnovnimi lastnostmi;
• Znajo (do neke mere) analizirati pojave na področju komuniciranja ter načrtovati in izvajati lastne aktivnosti na tem področju.

 

VSEBINA:
1. sklop
Procesi komuniciranja: sporočevalec - informacijski kanal - prejemnik - vzvratna informacija
2. sklop
Dvostopenjski tok komuniciranja (medijsko poročanje)
3. sklop
Vloga mnenjskih voditeljev v dvostopenjskem toku komuniciranja
4. sklop
Komunikacijski kanali in njihova moč
5. sklop
Učinkovito komuniciranje (praktično delo tudi s pisanjem informacij)

 

Metode:
• Uvodno predavanje
• Delo v skupinah
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Tomaž Kšela in Mirsad Begić.

 

Kratka predstavitev:
Predavatelja sta novinarja urednika Delavske enotnosti, glasila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izkušnjami v različnih medijih in komunikacijskih okoljih ter s poznavanjem različnih komunikacijskih sredstev.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

__________________________________________________________________________

 

SISTEM PLAČ, NADOMESTIL PLAČE IN DRUGIH PREJEMKOV PO KP ZASEBNEGA SEKTORJA S PRIMERI IZRAČUNA PLAČE M409-15


Ali je tvoja plača izplačana v skladu s kolektivno pogodbo?
Ali imaš dodatek za nočno delo pravilno obračunan?
Ali si prejel nadomestilo za letni dopust v takšni višini, kot ti pripada?
Ali si prejel pravilno višino minimalne plače?
Ali je upoštevana pravilna osnova za izračun boleznine?
Če si se nad vprašanji zamislil, ti priporočam, da se udeležiš tega seminarja.

 

Pomembno je, da veš, kakšna plača ti pripada, da znaš ugotoviti nepravilnosti pri izplačilu svoje plače, saj plača, ki si si jo zaslužil, omogoča tvoje preživetje. Tudi pri tvojem sindikalnem delu je zelo pomembno poznati to področje, saj boš z znanjem, pridobljenim na tem seminarju, lažje in boljše pomagal svojim članom, lahko boš lažje in hitreje ugotovil nepravilnosti v podjetju in opozoril vodstvo nanje..... Vsekakor bo tvoje sindikalno delo s pridobljenim znanjem iz tega seminarja učinkovitejše.


Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom,
• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov v podjetjih in zavodov,
• območnim sekretarjem,
• predstavnikom sindikatov dejavnosti.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• poznajo vlogo sistemizacije in vrednotenja delovnih mest pri določanju plač,
• so seznanjeni s plačo delovnega mesta,
• vedo kaj je to osnovna plača in kakšna je razlika med osnovno plačo in najnižjo osnovno plačo,
• vedo kaj je izplačana plača in kaj so njene ključne sestavine,
• so seznanjeni s tem, kako se obračunajo dodatki, kako nadomestila plače, kako določimo delovno uspešnost in, kako poslovno uspešnost,
• so seznanjeni z minimalno plačo,
• poznajo prejemke in povračila stroškov v zvezi z delom in
• poznajo plačilno listo kot podlago za izvršbo.

 

VSEBINA:
1. predstavitev plače
2. predstavitev povračil stroškov v zvezi z delom in osebnih prejemkov
3. predstavitev minimalne plače
4. predstavitev obračuna plače na plačilni listi

 

Metode:
• Predstavitev teme
• Delo v skupinah
• Praktične naloge
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Učbenik
• Delovni listi
• Priloge, vzorci

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Jolanda Lašič, dipl. ekon., strokovna delavka za ekonomsko področje v ZSSS OO Podravje in Koroška
Mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon., izvršna sekretarka za ekonomsko področje in enake možnosti, ZSSS

 

Rok prijave udeležencev:
je naveden na prijavnem obrazcu

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

_____________________________________________________________________________

 

ABC ZAKONODAJA ZA SINDIKALISTE M312-15


Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o razlogih za nastanek in razvoj samostojne pravne veje delovnega prava, njene vpetosti v pravni red, ki velja v EU in RS. Slušatelji se tudi seznanijo z drugimi predpisi, ki vplivajo na urejanje pravic iz delovnega razmerja.

 

Seminar priporočamo:
• Novo izvoljenim predstavnikom sindikata
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s široko paleto predpisov, ki vplivajo na delovna razmerja.
• Prepoznavajo zapletenost pravnega reda.
• Se bežno seznanijo z najpomembnejšimi predpisi.

 

VSEBINA:
1. UVOD
Razlogi in razvoj delovnega prava
Za koga velja ZDR-1 in kaj ureja?
2. Kako so urejene pravice obveznosti in odgovornosti za delavce v javnem sektorju
3. Predstavitev poglavij ZDR-1
4. Razmerje med ZDR-1 in ZSin, ZKolP in ZST
Delavske pravice in sindikat
Vloga sindikata pri sprejemanju kolektivnih pogodb
Stavka kot skrajnje sredstvo pri zagotavljanju ekonomsko socialnega položaja delavcev
5. Nadzor nad izvajanjem delovno pravne zakonodaje
Vloga sindikata
Inšpekcijski nadzor
6. Kako vplivajo drugi zakoni na oblikovanje in uveljavljanje pravic iz ZDR-1
ZDR-1 in OZ, ZGD, ZFPPIPP, ZIZ in KZ
7. Razmerje med delovnim in socialnim pravom
8. Reševanje sporov
Alternativno reševanje sporov
Sodno reševanje sporov

 

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in odgovori na vprašanja

 

Gradiva:
• Gradivo
• PPT

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje pri ZSSS

 

Rok za prijavo:
14 dni pred določenim terminom.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

___________________________________________________________________________________

 

ORGANIZIRANJE IN VČLANJEVANJE DELAVCEV V SINDIKAT M204-15


Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu organiziranja, o različnih pristopih, pogledih in metodah včlanjevanja, o pomenu sindikatov ter njihovi vlogi v družbi.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata v družbi
• poznajo pravne podlage za organiziranje delavcev
• znajo uporabljati različne pristope za včlanjevanje delavcev v sindikat
• so seznanjeni s sodobnimi izzivi sindikatov
• poznajo sindikalno okolje in različne pristope delovanja delavskih organizacij

 

VSEBINA:
1. Vloga sindikata v družbi
2. Pravni viri organiziranja delavcev
3. Vzroki za upadanje članstva in sodobni izzivi sindikatov
4. Zakaj biti član sindikata
5. Servisni in organizacijski model
6. Pristopi k včlanjevanju
7. Protisindikalno delovanje delodajalcev

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Igranje vlog
• Študije primerov

 

Gradiva:
• Učbenik
• Delovni listi
• Priloge

 

Trajanje:
8 šolskih ur
Seminar se izvaja v dveh delih. Za pridobitev potrdila o opravljenem seminarju morajo udeleženci opraviti oba sklopa seminarja.

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev;ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Pavle Vrhovec in Goran Lukić.

 

Prijave:
Prijave (za udeležbo se prijavite teden dni pred seminarjem) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

_______________________________________________________________________________________

 

VSE, KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI M310-15

 

Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
• Znajo:
1. definicijo delovnega razmerja;
2. bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;
3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,...);
4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,...);
6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

 

VSEBINA:
1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);
4. Sklop: Predstavitev pogodbe o zaposlitvi v praksi, poskus sestave pogodbe, prepoznavanje napak oz. nezakonitih in pomanjkljivih določb pogodb o zaposlitvi.

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• ZDR-1

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

____________________________________________________________________________________

 

OSNOVE EKONOMIJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE M408-15


Namen seminarja: Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi in narodnem gospodarstvu.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni s ključnimi ekonomskimi pojmi in ekonomskimi problemi,
• so seznanjeni s pomenom ključnih ekonomskih pojmov in
• znajo na spletu preveriti podatek o gospodarski rasti, inflaciji, brezposelnosti in povprečni bruto plači,
• razumejo pomen različnih ekonomskih politik

 

VSEBINA:
Uvod: predstavitev temeljev ekonomije

1 sklop: redkost in učinkovitost, trg in vlada, mikroekonomija in makroekonomija, elementi ponudbe in povpraševanja

2 sklop: ključni cilji makroekonomije (visoka raven in čim višja rast BDP, visoka raven zaposlenosti in nizka neprostovoljna brezposelnost, stabilnost ravni cen)

3 sklop: Merjenje ekonomske dejavnosti (BDP, inflacija, raven plač, brezposelnost, ...); delovni list in delo v skupinah

4 sklop: makroekonomske politike (javnofinančna, denarna, industrijska, ...)

 

Metode:
• Predstavitev
• Delo v dvojicah in skupinah
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Delovno gradivo

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
do 15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in bo ponujen nov termin.

 

Predavatelj:
Mag. Andreja Poje

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

____________________________________________________________________________

 

DELOVNI ČAS M311

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13).

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z ureditvijo delovnega časa, odmorov, počitkov in letnega dopusta
• Prepoznajo neustrezno ureditev

 

VSEBINA:
1. Delovni čas
• Definicija delovnega časa
• Polni delovni čas
• Nadurno delo
• Dodatno delo
• Razporejanje delovnega časa
• Nočno delo

 

2. Odmori in počitki
• Odmor med delovnim časom
• Dnevni počitek
• Tedenski počitek

 

3. Letni dopust in druge odsotnosti z dela
• Trajanje letnega dopusta
• Sorazmerni del letnega dopusta
• Izraba
• Druge odsotnosti z dela

 

Metode:
• Delo v skupinah
• Predstavitev

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavateljica:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

 

Termin izvedbe:
Seminar se bo izvajal enkrat letno oz. glede na interes članov.

 

Rok za prijavo:
Za udeležbo na 1. seminar se prijavite do 5. junij 2015

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 

 

 ________________________________________________________________

 

 

SINDIKALNO GIBANJE SKOZI ČAS M206

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o zgodovini sindikalnega gibanja in uspehih sindikatov v preteklosti. Poudarek bo na pomenu sindikatov ter njihovi vlogi skozi čas.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z zgodovino sindikalnega gibanja
• Znajo imenovati ključne dosežke sindikatov v mednarodnem in v nacionalnem prostoru
• Poznajo razvoj in vlogo sindikatov v Sloveniji

 

VSEBINA:
Uvod: vzroki za nastanek sindikatov
a) Razlike med sindikati in nevladnimi organizacijami

 

1.Sklop: Mednarodni razvoj
b) Razvoj mednarodnih sindikalnih organizacij
c) Kronološki pregled mednarodnega sindikalnega gibanja

 

2.Sklop: Razvoj na Slovenskem
a) Kronološki pregled razvoja sindikatov
b) Sindikati v socializmu
c) Sindikalni pluralizem po letu 1991
d) Ključni izzivi za sindikate v sodobnem času
e) Dosežki slovenskih sindikatov (ZSSS)

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Individualno delo
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• Učbenik
• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:
4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Pavle Vrhovec

 

Termin izvedbe:
Seminar se izvaja enkrat letno.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15,00 EUR

 

 

 

 ________________________________________________________________

 

SOUPRAVLJANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ŠN: S608

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo pomen soupravljanja,
• poznajo vrste in načine soupravljanja,
• poznajo pravne podlage soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
• so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata pri soupravljanju,
• so seznanjeni z vlogo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v sistemu varnosti in zdravja pri delu,
• so seznanjeni s strokovno pomočjo ZSSS, ki jo nudimo izvoljenim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu.

 

VSEBINA:

Ker je soupravljanje v zadnjem času postavljeno nekoliko v ozadje, želimo s tem seminarjem članom pokazati, da je to zelo pomembno področje, ki med drugim vpliva tudi na stanje varnosti in zdravja v podjetju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja tam, kjer so se zaposleni odločili za izvolitev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.

 

Soupravljanje je namreč dolžnost delodajalca in hkrati pravica delavcev, ki nudi socialno podporo, s katero protislovja in konflikti na področju varnosti in zdravja pri delu postanejo znosnejši in obvladljivejši. Soupravljanje je torej iskanje in sklepanje kompromisnih rešitev, kar vsekakor izboljšuje odnose med vodstvom in zaposlenimi, pristopiti je treba le na pravi način. Pridite na seminar in izvedeli boste kako!

 

Metode:
• Predstavitev
• Študije primerov
• Razprava

 

Gradiva:
• A. Zorko in L. Böhm, Priročnik za delavsko soupravljanje: VOLITVE sveta delavcev/delavskega zaupnika/delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu
• PPT predstavitev
• Razpis s programom usposabljanj za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

 

Trajanje:
4,5 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
10 udeležencev; ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Termin izvedbe:
Seminar se izvaja enkrat letno.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
20,00 EUR

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.