Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

   

SEMINARJI ZSSS V LETU 2014:

 

 

MALA SINDIKALNA AKADEMIJA

 

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA                                                                                                       ŠN M103

 

Namen seminarja:

Predstavitev dejavnosti sindikatov posebnosti poslovanja sindikatov kot nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava;

Pregled zakonodaje in drugih predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri poslovanju sindikata in pripravi letnega poročila posameznega leta sindikata na vseh nivojih organiziranosti (sindikat v ZSSS; ZSSS; OO ZSSS in sindikat v podjetju / zavodu);

Odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za gospodarno ravnanje in namensko porabo sredstev sindikalne članarine.

 

Odgovornost zakonitih zastopnikov sindikatov na vseh nivojih organiziranosti za pošten pripravo podatkov in predložitev poročil:

• trenutnega stanja (finančni položaj – bilanca stanja);

• tekočega poslovanja (letni izid poslovanja – izkaz prihodkov in odhodkov);

• načrtovanega bodočega razvoja (plan / načrt poslovanja / delovanja); zahteve in odgovornosti oseb, ki pripravijo letno poročilo sindikata; predstavitev vsebine posameznih sestavnih letnega poročila - računovodskih izkazov:

• bilanca stanja (redni letni popis sredstev in virov);
• prihodkov in odhodkov;

• pojasnila k računovodskim izkazom; predstavitev vsebine obračuna davka na dohodek pravnih oseb z opredelitvijo pridobitne in nepridobitne dejavnosti;

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo poslovnega poročanja sindikata;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti tudi med letom in ne samo pri izdelavi letnega poročila.

 

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

VSEBINA:
1. Organizacija in delovanje sindikata z vidika finančnega poslovanja;
2. Načini in pravila vodenja poslovnih knjig v sindikalnih organizacijah
3. Organizacija računovodstva in posebnosti računovodenja pri sindikalnih organizacijah
4. Pregled predvidenih novosti v davčnih in drugih predpisih za leto 2014 in pričakovanih sprememb v 2015
5. Priprava na sestavo letnega poročila za sindikate za leto 2014
a. obračun davka od dohodka pravnih
b. bilanca stanja
c. izkaz prihodkov in odhodkov
d. načrt poslovanja za leto 2014 in 2015
e. poslovno poročilo za leto 2014

 

Metode:
• predavanje,
• predstavitev primerov,
• razprava

 

Gradiva:
• PPT predstavitev

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Udeleženci morajo imeti s seboj:
• Program dela za leto 2014
• Ocena programa dela za leto 2014
• Letno poročilo za leto 2013

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:
Mateja Hrovat-Mramor

 

Termin izvedbe:

 22. oktober 2014, Nova Gorica 9.30 – 14.00
 26. november 2014: Maribor 9.30 – 14.00
 4. december 2014: Ljubljana 8.30 – 13.00

 

Rok za prijavo:
Prijave za vse 3 termine zbiramo do 17. 10. 2014.

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

 

______________________________________

 

 

 

SISTEM PLAČ, NADOMESTIL PLAČE IN DRUGIH PREJEMKOV PO KP ZASEBNEGA SEKTORJA M409

 

Ali je tvoja plača izplačana v skladu s kolektivno pogodbo?

Ali imaš dodatek za nočno delo pravilno obračunan?

Ali si prejel nadomestilo za letni dopust v takšni višini, kot ti pripada?

Ali si prejel pravilno višino minimalne plače?

Ali je upoštevana pravilna osnova za izračun boleznine?

 

Če si se nad vprašanji zamislil, ti priporočam, da se udeležiš tega seminarja.

 

Pomembno je, da veš, kakšna plača ti pripada, da znaš ugotoviti nepravilnosti pri izplačilu svoje plače, saj plača, ki si si jo zaslužil, omogoča tvoje preživetje. Tudi pri tvojem sindikalnem delu je  zelo pomembno poznati to področje, saj boš z znanjem, pridobljenim na tem seminarju, lažje in boljše pomagal svojim članom, lahko boš lažje in hitreje ugotovil nepravilnosti v podjetju in opozoril vodstvo nanje..... Vsekakor bo tvoje sindikalno delo s pridobljenim znanjem iz tega seminarja učinkovitejše.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom,

• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov v podjetjih in zavodov,

• območnim sekretarjem,

• predstavnikom sindikatov dejavnosti.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• poznajo vlogo sistemizacije in vrednotenja delovnih mest pri določanju plač,

• so seznanjeni s plačo delovnega mesta,

• vedo kaj je to osnovna plača in kakšna je razlika med osnovno plačo in najnižjo osnovno plačo,

• vedo kaj je izplačana plača in kaj so njene ključne sestavine,

• so seznanjeni s tem, kako se obračunajo dodatki, kako nadomestila plače, kako določimo delovno uspešnost in, kako poslovno uspešnost,

• so seznanjeni z minimalno plačo,

• poznajo prejemke in povračila stroškov v zvezi z delom in

• poznajo plačilno listo kot podlago za izvršbo.

 

VSEBINA:

1. predstavitev  plače

2. predstavitev povračil stroškov v zvezi z delom in osebnih prejemkov

3. predstavitev minimalne plače

4. predstavitev obračuna plače na plačilni listi

 

Metode:

• Predstavitev teme

• Delo v skupinah

• Praktične naloge

• Razprava in poročanje

 

Gradiva:

• PPT predstavitev

• Učbenik

• Delovni listi

• Priloge, vzorci

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Jolanda Lašič, dipl. ekon., strokovna delavka za ekonomsko področje v ZSSS OO Podravje in Koroška

Mag. Andreja Poje, univ. dipl. ekon., izvršna sekretarka za ekonomsko področje in enake možnosti, ZSSS

 

Termin izvedbe:

Seminar se bo izvajal tri krat na leto oz. glede na interes članov.

 

  • 19. 6. 2014, Maribor

 

  • 11. 9. 2014, Nova Gorica

 

  • 20. 11. 2014, Novo mesto

 

Rok prijave udeležencev:

Za udeležbo se prijavite do 18. 4. 2014.

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 


 

 

OSNOVE SINDIKALNEGA DELOVANJA V ZSSS M205

 

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu, delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o naloga in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah ustanavljanja in delovanja sindikatov.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• razumejo naloge sindikalnih struktur na različnih ravneh v ZSSS,

• vedo, kje je njihov položaj v sindikalni strukturi,

• razumejo vlogo, ki so jo sprejeli,

• vedo kdo so konkretne osebe, na katere se lahko obrnejo, ko se soočijo s težavami pri delu,

• poznajo svoje osnovne naloge v podjetju in sindikatu,

• poznajo svoje pravice, ki jih imajo kot sindikalni zaupniki v podjetju in kot sindikalisti znotraj sindikata in kot člani sindikata

• razumejo odgovornost v sindikatu

 

Seminar priporočamo:

• Novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

• novoizvoljenim sindikalnim funkcionarjem

 

VSEBINA:

Organiziranost in delovanje SINDIKATA :

1. sklop:

a. Organiziranost sindikata

b. Sindikat pri delodajalcu

 

2. Sklop:

a. Reprezentativnost sindikata

b. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

c. Statusno preoblikovanje delodajalca in prilagajanje sindikata

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:  

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Pavle Vrhovec, Staša Pernat Lesjak, Maja Konjar

 

Termin izvedbe:

- 12. marec 2014, Maribor  

- 14. maj 2014, Škofja Loka  

- 12. november 2014, Ljubljana

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

20,00 EUR

*v kotizacijo je poleg stroškov pogostitve in izvedbe, vključena tudi cena priročnika ZSSS »Moj sindikat - moja organizacija«

 

____________________________________________________________________________________

 

 

DELOVNI ČAS ŠN: M311

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13).

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom ter

• predsednikom sindikata skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z ureditvijo delovnega časa, odmorov, počitkov in letnega dopusta

• Prepoznajo neustrezno ureditev

 

VSEBINA:

1. Delovni čas

• Definicija delovnega časa

• Polni delovni čas

• Nadurno delo

• Dodatno delo

• Razporejanje delovnega časa

• Nočno delo

 

2. Odmori in počitki

• Odmor med delovnim časom

• Dnevni počitek

• Tedenski počitek

 

3. Letni dopust in druge odsotnosti z dela

• Trajanje letnega dopusta

• Sorazmerni del letnega dopusta

• Izraba

• Druge odsotnosti z dela

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in bo ponujen nov termin.

 

Predavateljica:

Maja Konjar, samostojna svetovalka za pravno področje v ZSSS

 

Termin izvedbe:

-20. marec 2014, Ljubljana

-  16. december 2014, Ljubljana

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Kotizacija:

12,00 EUR

 

__________________________________________________________________________

 

 

KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE V SINDIKATIH     ŠN: M101

 

Namen seminarja je seznaniti sindikaliste z osnovnimi spoznanji s področja komuniciranja in informiranja v sindikatih in družbi nasploh. Prav tako bodo udeleženci seminarja pridobili določena znanja o dvostopenjskem toku komuniciranja, o vlogi množičnih medijev oziroma sredstev javnega obveščanja, o njihovi moči in nemoči ter o vlogi mnenjskih voditeljev. Prav tako je namen seminarja udeležence usposobiti za samostojno analiziranje komunikacijskih procesov in za načrtovanje lastnih aktivnosti  na področju komuniciranja in za izbiro komunikacijskih orodij. Namen seminarja je tudi, da se sindikalisti vprašajo, ali so zares mnenjski voditelji za delavske pravice v svojem okolju in kaj naj storijo, če ugotovijo, da so mnenjski voditelji bolj formalno kot dejansko.

 

Seminar priporočamo:

• Sindikalnim zaupnikom

• Predsednikom sindikatov v podjetjih

• Profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni z osnovnimi procesi s področja komuniciranja in informiranja, ki jim omogočajo načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;

• So seznanjeni s informacijskimi kanali in  njihovo močjo, kar jim omogoča načrtovanje lastnih aktivnosti na tem področju;

• So seznanjeni z dvostopenjskim tokom informiranja ter vlogo medijev ter njihovo močjo in nemočjo;

• So seznanjeni z vlogo mnenjskih voditeljev in njihovimi osnovnimi lastnostmi;

• Znajo (do neke mere) analizirati pojave na področju komuniciranja ter načrtovati in izvajati lastne aktivnosti na tem področju.

 

VSEBINA:

1. sklop

Procesi komuniciranja:

sporočevalec - informacijski kanal - prejemnik - vzvratna informacija

2. sklop

Dvostopenjski tok komuniciranja

(medijsko poročanje)

3. sklop

Vloga mnenjskih voditeljev v dvostopenjskem toku komuniciranja

4. sklop

Komunikacijski kanali in njihova moč

5. sklop 

Učinkovito komuniciranje

(praktično delo tudi s pisanjem informacij)

 

Metode:

• Uvodno predavanje

• Delo v skupinah

• Razprava in poročanje

 

Gradiva:

• PPT predstavitev

• Delovni listi

 

Trajanje:

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelji:

Tomaž Kšela, Mirsad Begić

Predavatelja sta novinarja urednika Delavske enotnosti, glasila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izkušnjami v različnih medijih in komunikacijskih okoljih ter s poznavanjem različnih komunikacijskih sredstev.

 

Termin izvedbe:

 

 

Seminar se bo izvajal dva krat na leto oz. glede na interes članov.

 

 

10. 7. 2014: Ljubljana 

11. 12. 2014: Ljubljana

 

Prijave:

Prijave z izpolnjeno prijavnico sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.