Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

 

SEMINARJI SINDIKALNE AKADEMIJE ZSSS

 

     

 V letu 2016 smo pripravili naslednje seminarje:


- Vse, kar morate vedeti o pogodbi o zaposlitvi, 11. februar 2016, Ljubljana; 7. junij, Maribor 


- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 25. februar 2016, Maribor


- Organiziranje in včlanjevanje delavcev v sindikat, 3. marec 2016, Ljubljana


- Delovni čas, 17. marec 2016, Celje


- Soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, 7. april 2016, Nova Gorica

 

- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 21. april 2016, Maribor

 

- Socialni dialog, 16. maj 2016, Ljubljana

 

- Izguba zaposlitve, brezposelnost in zaposlovanje, 12. maj 2016, Ljubljana

 

- Kako privabiti mlade v sindikat?, 16. junij 2016, Nova Gorica

 

- Kolektivne pogodbe, 30. junij 2016, Ljubljana

 

- Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu, 13. oktober 2016, Ljubljana

 

- Delo s člansko evidenco, 22. 9. 2016, Ljubljana 

 

- Osnove sindikalnega delovanja v ZSSS, 21. oktober 2016, Maribor

 

- Akcijska moč sindikata, 15. september 2016, Nova Gorica

 

 

 

  

 

_______________________________________________________________

 

 

ABC ZAKONODAJA ZA SINDIKALISTE M312-16

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o razlogih za nastanek in razvoj samostojne pravne veje delovnega prava, njene vpetosti v pravni red, ki velja v EU in RS. Slušatelji se tudi seznanijo z drugimi predpisi, ki vplivajo na urejanje pravic iz delovnega razmerja.

 

Seminar priporočamo:

 

• Novo izvoljenim predstavnikom sindikata
• Sindikalnim zaupnikom
• Predsednikom sindikata in članom izvršnega odbora

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 

• So seznanjeni s široko paleto predpisov, ki vplivajo na delovna razmerja.
• Prepoznavajo zapletenost pravnega reda.
• Se bežno seznanijo z najpomembnejšimi predpisi.

 

VSEBINA:

 

1. UVOD
Razlogi in razvoj delovnega prava
Za koga velja ZDR-1 in kaj ureja?
2. Kako so urejene pravice obveznosti in odgovornosti za delavce v javnem sektorju
3. Predstavitev poglavij ZDR-1
4. Razmerje med ZDR-1 in ZSin, ZKolP in ZST
Delavske pravice in sindikat
Vloga sindikata pri sprejemanju kolektivnih pogodb
Stavka kot skrajnje sredstvo pri zagotavljanju ekonomsko socialnega položaja delavcev
5. Nadzor nad izvajanjem delovno pravne zakonodaje
Vloga sindikata
Inšpekcijski nadzor
6. Kako vplivajo drugi zakoni na oblikovanje in uveljavljanje pravic iz ZDR-1
ZDR-1 in OZ, ZGD, ZFPPIPP, ZIZ in KZ
7. Razmerje med delovnim in socialnim pravom
8. Reševanje sporov
Alternativno reševanje sporov
Sodno reševanje sporov

 

METODE:

 

• Predstavitev
• Razprava in odgovori na vprašanja

 

GRADIVA:

 

• Gradivo
• PPT

 

Kraj seminarja:


Ljubljana, 8. december 2016

 

TRAJANJE:

 

6 šolskih ur

 

MINIMALNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV:

 

15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

PREDAVATELJI:
Andreja Toš Zajšek, samostojna svetovalka za pravno področje pri ZSSS

 

 

ROK ZA PRIJAVO:
14 dni pred določenim terminom.

 

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

KOTIZACIJA:

15 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA PRI DELODAJALCU           ŠN: M103

 

 

Namen seminarja je predstavitev:


- posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata-predsednika; itd.);


- predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);


- sestavin letnega poročila sindikata za leto 2015 (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za 2016) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);


- novosti od 1.1.2017 - mini davčna reforma 

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:


• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;


• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;


• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;


• so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;


• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata.

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.
V obdobju izdelave letnih poročil (od januarja do aprila 2016) ne morem zagotoviti sprotnega elektronskega svetovanja.

 

 

Seminar priporočamo:


• predsednikom sindikatov,


• predsednikom nadzornih odborov,


• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

 

VSEBINA:


1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;


2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;


3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za leto 2015;


4. Pričakovane novosti v letu 2016;


5. Vprašanja, odgovori, razprava.

 

 

Metode:


• Predstavitev vsebinskih izhodišč;


• predstavitev primerov;


• razprava.

 

 

Gradiva:


• PPT predstavitev


• priročnika ZSSS: Moj sindikat - moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in


• vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem glasilu Delavska enotnost.

 

 

Trajanje:


6 šolskih ur.

 

 

Minimalno število udeležencev:


15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:


Mateja Hrovat-Mramor

Majda Gominšek (Novo mesto, Maribor)

 

 

 

Termin izvedbe:

 

5. december 2016, Novo mesto

6. december 2016, Maribor 

 

Prijave:

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

 

15,00 EUR

 

 

______________________________________________________________

 

 

KAKO PRIVABITI MLADE V SINDIKAT?        ŠN: PSM01

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:


• So seznanjeni s kanali in načini komuniciranja z mladimi.
• So seznanjeni s primeri dobrih praks aktiviranja mladih - iz Slovenije in tujine.
• Znajo pravilno pristopiti k mladim in jih nagovoriti na mladim primeren način.
• Poznajo možnosti priprave aktivnosti in načinov komuniciranja posebej za mlade.
• Prepoznajo potencial mladih v svojem (delovnem) okolju (podjetju) in imajo pripravljeno strategijo včlanjevanja mladih.

 

VSEBINA:


1. Sklop >> Mladi – X, Y ali Z generacija?? (na splošno o mladih, njihovih željah, pričakovanjih, potrebah; Na primerih praks iz Slovenije in tujine razloženo, kaj mladi potrebujejo in kaj pričakujejo) – prestavitev
2. Sklop >> Možnosti in pravila komuniciranja z mladimi v kolektivu (pregled stanja, možnost organiziranja mladih, ideje ...) – delo v parih ali skupinah
3. Sklop >> Izdelava strategije (kako bomo pristopili do mladih, kaj jim bomo ponudili in kako jih bomo aktivirali, ko se enkrat včlanijo k nam)

 

Metode:


• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:


• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:

 

4 šolske ure

 

Minimalno število udeležencev:
12 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade in jim bo ponujen nov termin.

 

Predavatelj:

 

Sanja Leban Trojar

Predavateljica je ena od ustanoviteljic Sindikata Mladi plus, primera dobre prakse organiziranja mladih na evropski ravni. Udeleženka več ETUC seminarjev in drugih izobraževanj ter posvetov na temo sindikalnega organiziranja mladih, poznavalka spletnih orodij za komuniciranje z mladimi. Izvajalka predavanj in izobraževanj za mlade in o mladih. Na ZSSS od marca 2016 zaposlena kot sodelavka za odnose z javnostmi, družbena omrežja in delo z mladimi.

 

Termin

 

1. december 2016, Celje

 

Prijave:

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

  

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

PRIPRAVA NA POGAJANJA           ŠN: V101

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je seznaniti sindikaliste, z eno izmed najpomembnejših komunikacijskih sposobnosti, ki jo lahko razvije sindikalist, to je sposobnost uspešnih pogajanj. Le s pogajalskimi veščinami lahko prepričljivo izrazi zamisel, premaga ovire, rešuje nesporazume in spore in spretno uravnoveša interese svoje skupine z interesi drugih deležnikov. In vendar se s sposobnostmi pogajanj ne rodimo, temveč jih razvijamo z izkušnjami in učenjem.

 

Seminar priporočamo:


• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• območnim sekretarjem
• profesionalnim sindikalistom

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:


• So seznanjeni s sodobnimi smernicami za uspešna pogajanja.
• Poznajo korake za vodenje pogovora v smeri uspešnega iskanja rešitev.
• Poznajo možnosti odzivanja ob možnih taktikah pri pogajanjih.
• Spoznajo veliko praktičnih vaj in konkretnih napotkov pri treningu pogajalskih situacij.

 

VSEBINA:

 

1. Pomen pogajanj pri delu sindikalista.
2. Kako se pripravim na pogajanja.
3. Kaj vključuje priprava na pogajanja:
a. določanje cilja pogajanj,
b. določanje pogajalskih interesov in izhodišč,
c. iskanje skupnih interesov,
d. pomen intervala in BATNE.
4. Začetek pogajanj - načela pri doseganju pogajalskih ciljev.
5. Pogajalske taktike – kako jih prepoznam in kako se nanje odzovem.
6. Temelji koraki pri pogajanjih in temeljne pogajalske veščine:
a. obvladovanje čustev,
b. prožnost in spoštovanje različnosti,
c. zastavljanje vprašanj.
7. Kako spretno voditi pogajanja k cilju.
8. Sklepanje zavezujočega dogovora.
9. Simulacija pogajanj in trening pogajanj iz poslovne prakse udeležencev.

 

Metode:


• Vaje
• Študije primera
• Simulacija
• delu v parih in manjših skupinah
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:


• Priročnik
• Delovni listi

 

Trajanje:


8 šolskih ur

 

Lokacija in datum:


Ljubljana, 23. november 2016

 

Število udeležencev:


do 20 udeležencev

 

Predavateljica:

 

Majda Šavko, prof. ped.
Predavateljica je profesorica pedagogike, šolana mediatorka, usposobljena supervizorka, moderatorka skupinskih procesov, certificiran in licenciran coach. Že od leta 1992 vodi delavnice za razvijanje ključnih kompetenc za različne ciljne skupine. Pri svojem delu uporablja sodobne andragoške pristope ter izsledke sodobnih psiholoških usmeritev.

 

Kotizacija:

35,00 EUR

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

KAZENSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA S304-16

 

Namen seminarja:

 

Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) kazenske ovadbe, izvedeli bodo kako od podaje kazenske ovadbe teče nadaljnji kazenski postopek ter pridobili informacije kako se žrtve takšnih kaznivih dejanj lahko zaščitijo pred povračilnimi ukrepi delodajalca.

 

Seminar priporočamo:

 

• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 

• So seznanjeni z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, poznajo postopek prijave takšnega kaznivega dejanja, so seznanjeni s potekom kazenskega postopka ter možnimi posledicami.
• Znajo razpoznati kazniva dejanja, ki so iz tega področja v RS pregonljiva, znajo podati kazensko ovadbo, vedo na kakšen način je možno žrtve takšnih kaznivih dejanj pravno in sindikalno zaščititi.
• Poznajo možnosti prijave takšnih kaznivih dejanj, poznajo pomembne elemente teh kaznivih dejanj (kaj je potrebno dokazati, da se bo storilca lahko preganjalo in obsodilo za posamezno kaznivo dejanje).
• Prepoznajo razliko med kaznivimi dejanji in prekrški, prepoznajo kazniva dejanja, prepoznajo kdaj nujno potrebujejo strokovno pomoč.

 

VSEBINA:


1. SKLOP: Predstavitev delovno kazenskega področja (prekrški, kazniva dejanja)
2. SKLOP: Predstavitev kazenskega postopka s poudarkom na kazenski ovadbi
3. SKLOP: Predstavitev možnosti zaščite žrtev kaznivih dejanj, predstavitev kaznivega dejanja krive ovadbe

 

Metode:


• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:


• PPT predstavitev
• Delovni listi

 

Trajanje:


6 šolskih ur z enourno pavzo za kosilo

 

Minimalno število udeležencev:


do 10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:


Ana Jakopič

 

Termin izvedbe:

 

17. november 2016, Nova Gorica (popoldan)

 

Prijave:


Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:


15 EUR

 

 

 

______________________________________________________________

 

  

SOUPRAVLJANJE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
S 608-16

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o pomenu soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Seminar priporočamo:


• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
• sindikalnim funkcionarjem

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:


• razumejo pomen soupravljanja,
• poznajo vrste in načine soupravljanja,
• poznajo pravne podlage soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
• so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata pri soupravljanju,
• so seznanjeni z vlogo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v sistemu varnosti in zdravja pri delu,
• so seznanjeni s strokovno pomočjo ZSSS, ki jo nudimo izvoljenim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu.

 

VSEBINA:

 

Ker je soupravljanje v zadnjem času postavljeno nekoliko v ozadje, želimo s tem seminarjem članom pokazati, da je to zelo pomembno področje, ki med drugim vpliva tudi na stanje varnosti in zdravja v podjetju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja tam, kjer so se zaposleni odločili za izvolitev sveta delavcev oz. delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.

 

Soupravljanje je namreč dolžnost delodajalca in hkrati pravica delavcev, ki nudi socialno podporo, s katero protislovja in konflikti na področju varnosti in zdravja pri delu postanejo znosnejši in bolj obvladljiv.

 

Soupravljanje je torej iskanje in sklepanje kompromisnih rešitev, kar vsekakor izboljšuje odnose med vodstvom in zaposlenimi, pristopiti je treba le na pravi način. Pridite na seminar in izvedeli boste kako!

 

Metode:


• Predstavitev
• Študije primerov
• Razprava

 

Gradiva:
• A. Zorko in L. Böhm, Priročnik za delavsko soupravljanje: VOLITVE sveta delavcev/delavskega zaupnika/delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu
• PPT predstavitev
• Razpis s programom usposabljanj za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu

 

Trajanje:


4,5 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:


10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji: Katja Gorišek, strokovna sodelavka ZSSS

 

Termin izvedbe:

 

• Ljubljana, 15. december 2016

 

Prijave:

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

 

Prijave sprejemamo na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

 

20,00 EUR

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.