Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

 

SEMINARJI SINDIKALNE AKADEMIJE ZSSS

 

     

 V letu 2016 smo pripravili naslednje seminarje:


- Vse, kar morate vedeti o pogodbi o zaposlitvi, 11. februar 2016, Ljubljana; 7. junij, Maribor 


- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 25. februar 2016, Maribor


- Organiziranje in včlanjevanje delavcev v sindikat, 3. marec 2016, Ljubljana


- Delovni čas, 17. marec 2016, Celje


- Soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu, 7. april 2016, Nova Gorica

 

- Komuniciranje in informiranje v sindikatih, 21. april 2016, Maribor

 

- Socialni dialog, 16. maj 2016, Ljubljana

 

- Izguba zaposlitve, brezposelnost in zaposlovanje, 12. maj 2016, Ljubljana

 

- Kako privabiti mlade v sindikat?, 16. junij 2016, Nova Gorica

 

- Kolektivne pogodbe, 30. junij 2016, Ljubljana

 

 

 

  

 

_______________________________________________________________

 

 

DELO S ČLANSKO EVIDENCO                     SN: S102

 

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov. Spoznati jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter o ravnanju z občutljivimi osebnimi podatki.

 

 

Udeleženec ob koncu izobraževanja:


1. razume glavne značilnosti evidence članstva znotraj ZSSS


2. ve, kako se pravilno izpolni pristopna izjava


3. razume pomembnost varovanja osebnih podatkov


4. je seznanjam z administracijskimi nalogami glede evidence članstva

 

 

Seminar priporočamo:


• sindikalnim zaupnikom


• predsednikom sindikatov in članom IO v podjetjih


• delavci na območnih organizacijah ZSSS,

 

 

VSEBINA:


• Predstavitev zbirke podatkov o članih,


• pošiljanje podatkov (vstopi, izstopi, sporočanje sprememb),


• izpolnjevanje pristopne izjave, sprejem pristopne izjave,


• Varovanje osebnih podatkov

 

 

Metode:


- Predavanje


- Predstavitve


- Študije primerov

 

 

Gradiva:


• Pristopna izjava,


• Pravilnik o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS,


• Statutarna določila o članih (iz statutov sindikatov)

 

 

Trajanje:


2 šolski uri

 

 

Predavatelji:


Služba za evidenco

 

 

Termin izvedbe:

 

22. 9. 2016, Ljubljana

 

 

Prijave:

 

Prijave (prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti) sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:


15,00 EUR

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA PRI DELODAJALCU           ŠN: M103

 

 

Namen seminarja je predstavitev:


- posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata-predsednika; itd.);


- predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);


- sestavin letnega poročila sindikata za leto 2015 (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za 2016) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);


- pričakovanih novosti od 1.1.2016 (Davčne blagajne; Novi SRS 2016; itd.)

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:


• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;


• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;


• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;


• so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;


• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata.

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.
V obdobju izdelave letnih poročil (od januarja do aprila 2016) ne morem zagotoviti sprotnega elektronskega svetovanja.

 

 

Seminar priporočamo:


• predsednikom sindikatov,


• predsednikom nadzornih odborov,


• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

 

VSEBINA:


1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;


2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;


3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za leto 2015;


4. Pričakovane novosti v letu 2016;


5. Vprašanja, odgovori, razprava.

 

 

Metode:


• Predstavitev vsebinskih izhodišč;


• predstavitev primerov;


• razprava.

 

 

Gradiva:


• PPT predstavitev


• priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in


• vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

 

 

Trajanje:


2 šolski uri.

 

 

Minimalno število udeležencev:


15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:


Mateja Hrovat-Mramor

 

 

Termin izvedbe:


13. oktober 2016, Ljubljana

 

 

Prijave:

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

 

15,00 EUR

 

 

______________________________________________________________

 

 

 

 

OSNOVE SINDIKALNEGA DELOVANJA V ZSSS      ŠN: M205

 

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu, delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o nalogah in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah ustanavljanja in delovanja sindikatov.

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 

• razumejo naloge sindikalnih struktur na različnih ravneh v ZSSS,

 

• vedo, kje je njihov položaj v sindikalni strukturi,

 

• razumejo vlogo, ki so jo sprejeli,

 

• vedo kdo so konkretne osebe, na katere se lahko obrnejo, ko se soočijo s težavami pri delu,

 

• poznajo svoje osnovne naloge v podjetju in sindikatu,

 

• poznajo svoje pravice, ki jih imajo kot sindikalni zaupniki v podjetju in kot sindikalisti znotraj sindikata in kot člani sindikata

 

• razumejo odgovornost v sindikatu

 

 

Seminar priporočamo:

 

• novoizvoljenim sindikalnim zaupnikom ter

 

• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

• novoizvoljenim sindikalnim funkcionarjem

 

 

VSEBINA:

 

Organiziranost in delovanje SINDIKATA :

 

1. sklop:

 

a. Pomen sindikalizma oziroma sindikatov

 

b. Organiziranost ZSSS

 

c. Reprezentativnost sindikata

 

2. Sklop:

 

a. Sindikat pri delodajalcu

 

b. Plan dela in ostale naloge sindikata

 

c. Delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov

 

d. Statusno preoblikovanje delodajalca in prilagajanje sindikata

 

 

Metode:

 

• Delo v dvojicah in skupinah

 

• Študije primerov

 

 

Gradiva:

 

• Učbenik

 

• PPT predstavitev

 

• Delovni listi

 

 

Trajanje:

 

6 šolskih ur

 

 

Minimalno število udeležencev:

 

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelji:

 

Pavle Vrhovec in Staša Pernat Lesjak

 

 

Termin izvedbe:

 

Seminar se izvaja enkrat letno.

 

21. oktober 2016, Maribor

 

 

Rok prijave udeležencev:

 

Je naveden na prijavnem obrazcu.

 

 

Prijave:

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

 

25,00 EUR

 

 

______________________________________________________________

 

 

 

AKCIJSKA MOČ SINDIKATA M207-16

 

Namen seminarja:

 

Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov in sindikalne zaupnike o akcijski moči sindikata (stavka, demonstracije,...) in možnih kanalih in načinih vplivanja na vlado in delodajalcev.

 

 

Seminar priporočamo:


• sindikalnim zaupnikom ter

 

• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

• sindikalnim funkcionarjem

 

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:


• So seznanjeni s kanali vplivanja sindikatov


• Znajo organizirati stavko


• Poznajo možnosti pritiska na delodajalce in vlado

 

 

VSEBINA:


Kaj je akcijska moč sindikata?


1. Sklop: Vplivi sindikatov


2. Sklop: Stavka

 

 

Metode:


• Delo v dvojicah in skupinah


• Predstavitev


• Razprava in poročanje

 

 

Gradiva:


• Delovno gradivo


• Delovni listi

 

 

Trajanje:

 

4 šolske ure

 

 

Minimalno število udeležencev:

 

10 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

 

Predavatelj:

 

Pavle Vrhovec, generalni sekretar ZSSS

 

 

Termin:

 

seminar se razpiše enkrat letno


15. september 2016, Nova Gorica

 

 

Rok prijave udeležencev:


je naveden na prijavnem obrazcu

 

 

Prijave:

 

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

 

Kotizacija:

 

15,00 EUR

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.