Izobraževanje v ZSSS - dogodki

Natisni

 

 

   

 

SEMINARJI SINDIKALNE AKADEMIJE ZSSS

 

     

UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA PRI DELODAJALCU                           ŠN: M103

 

Namen seminarja je predstavitev:
• posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata - predsednika; itd.);
• predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
• sestavin letnega poročila sindikata za leto 2015 (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za 2016) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
• pričakovanih novosti od 1.1.2016 (Davčne blagajne; Novi SRS 2016; itd.)

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

 

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.
V obdobju izdelave letnih poročil (od januarja do aprila 2016) ne morem zagotoviti sprotnega elektronskega svetovanja.

 

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 

VSEBINA:
1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za leto 2015;
4. Pričakovane novosti v letu 2016;
5. Vprašanja, odgovori, razprava.

 

Metode:
• Predstavitev vsebinskih izhodišč;
• predstavitev primerov;
• razprava.

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in
• vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

 

Trajanje:
2 šolski uri.

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Mateja Hrovat-Mramor

 

Termin izvedbe:
Ljubljana, 25. november 2015, 10.00 – 12.00

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15,00 EUR

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

VSE, KAR MORATE VEDETI O POGODBI O ZAPOSLITVI          M310-15

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o delavskih pravicah, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013, z dne 13. 3. 2013), predvsem iz poglavja o pogodbi o zaposlitvi, z delom, ki določa odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za materijo do 120. člena ZDR-1, torej do poglavja o »Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja«.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci so ob koncu izobraževanja:
• seznanjeni s poglavjem o pogodbi o zaposlitvi v ZDR – 1, ki predstavlja bistveni del ZDR-1.
• poznajo:
1. definicijo delovnega razmerja;
2. bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi;
3. posebne oblike pogodbe o zaposlitvi (s poudarkom na PZ za določen čas, razlogi, za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prepoved veriženja, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,...);
4. Institut 75. člena ZDR-1 (sprememba delodajalca);
5. Odpoved pogodbe o zaposlitvi (odpovedni razlogi, odpoved s ponudbo nove, odpoved večjega št. delavcev, zaščitene kategorije,...);
6. Kazenske določbe ZDR-1 v zvezi z zgoraj navedenimi pravicami;

 

VSEBINA:
1. Sklop: Predavanje s poudarkom na določbah o pogodbi o zaposlitvi iz ZDR-1;
2. Sklop: Predstavitev zanimivejših primerov iz postopka na sodišču v praksi;
3. Sklop: Predstavitev pomembnejše sodne prakse (Vrhovnega sodišča);
4. Sklop: Predstavitev pogodbe o zaposlitvi v praksi, poskus sestave pogodbe, prepoznavanje napak oz. nezakonitih in pomanjkljivih določb pogodb o zaposlitvi.

 

Metode:
• Delo v dvojicah in skupinah
• Predstavitev

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• ZDR-1

 

Trajanje:
6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Boštjan Medik, pravnik v območni organizaciji ZSSS

 

Termin izvedbe:
Nova Gorica, 26. november 2015

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

ANALIZA POSLOVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB                     ŠN: S405

 

Namen seminarja:

Namen seminarja je seznaniti udeležence s strukturo in vsebino računovodskih izkazov, in sicer z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Poznavanje teh dveh izkazov in izvedenih kazalnikov, ki se jih da iz njiju izračunati, omogoča jasnejši uvid v poslovanje podjetja in s tem izboljšane možnosti, ki jih imamo pri pogajanjih za večje pravice znotraj podjetja ali na ravni dejavnosti. S poznavanjem tega področja in z
znanjem pridobljenim na seminarju bodo slušatelji lažje in hitreje ugotovili in opozorili na nepravilnosti v podjetju, ter lažje in boljše pomagali svojim članom.

 

Seminar priporočamo:

• sindikalnim zaupnikom,

• predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov,

• sindikalnim funkcionarjem,

• strokovnim delavcem,

• članom svetov delavcev,

• delavskim predstavnikom v nadzornih svetih in

• delavskim direktorjem.

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

• So seznanjeni s strukturo, vsebino in pomenom računovodskih izkazov (bilanca
stanja, izkaz poslovnega izida)

• Znajo z branjem računovodskih izkazov ugotoviti kakšno je stanje v podjetju, kako se financira, koliko prihodkov in odhodkov ima, kakšni so dobički/izgube, koliko podjetje nameni za stroške dela in znotraj tega za stroške plač, koliko za storitve...

• Poznajo osnovne povezave med računovodskimi izkazi, ter ključne kazalnike (neto dobiček iz poslovanja, neto celotni in neto čisti dobiček, produktivnost dela, dodana vrednost na zaposlenega, dobičkonosnost kapitala,...), ki nam pomagajo razumeti kaj se v podjetju dogaja in kako posluje.

• Na podlagi praktičnega primera znajo prebrati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter izračunati ključne kazalnike, kar jim omogoča uporabo pridobljenega znanja v praksi.

 

VSEBINA:

1. Opredelitev računovodstva, funkcij ter vrst računovodstva, uporabnikov računovodskih informacij.

2. Predstavitev računovodskih izkazov - struktura in vsebina bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

3. Predstavitev osnovnih računovodskih kazalnikov.

4. Praktični primer bilance stanja in izkaza poslovnega izida in izračun posameznih kazalnikov s strani udeležencev.

 

Metode:

• Predstavitev teme

• Delo v skupinah

• Praktične naloge

• Razprava in poročanje

 

Gradiva:

• PPT predstavitev

• Učbenik

• Delovni listi

• Priloge, vzorci

 

Trajanje:

6 šolskih ur

 

Minimalno število udeležencev:

do 15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:

Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS

Mag. Irena Vidic, strokovna sodelavka za ekonomsko področje ZSSS

 

Termin izvedbe:

Ljubljana, 3. 12. 2015

 

Prijave:

Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:

15 EUR

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

IZGUBA ZAPOSLITVE, BREZPOSELNOST IN ZAPOSLOVANJE       ŠN: S507

 

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti udeležence z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve, vključno z delom v tujini.

 

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom ter
• predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov

 

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• So seznanjeni z vsemi postopki v primeru izgube zaposlitve, vključno z delom Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi; s pravicami in obveznostmi brezposelnih oseb; programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja in ostalimi možnostmi podpore pri iskanju zaposlitve.
• Poznajo možnosti programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter ostale možnosti podpore pri iskanju zaposlitve
• Prepoznajo celoten postopek sindikalnega vključevanja v delo Komisije za ugotovitev podlag za odpoved pogodbe o zaposlitvi
• Znajo poiskati ustrezne vire informacij za zaposlitve

 

VSEBINA:
1. SKLOP: predstavitev postopkov v primeru izgube zaposlitve
2. SKLOP: Predstavitev programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3. SKLOP: Predstavitev dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
4. SKLOP: možnosti iskanja zaposlitve

 

Metode:
• Predstavitev
• Razprava in poročanje

 

Gradiva:
• PPT predstavitev
• Delovni listi
• Priročnik

 

Trajanje:
6 šolskih ur z enourno pavzo za kosilo

 

Minimalno število udeležencev:
do 15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

 

Predavatelji:
Goran Lukič, samostojni svetovalec ZSSS

 

Termin izvedbe:
Ljubljana, 10. 12. 2015

 

Prijave:
Prijave sprejemamo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Kotizacija:
15 EUR

 

 

  

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

facebook rss eng
Pasica

Izobraževanje - dogodki:

Trenutno ni predvidenih nobenih dogodkov.