Predpisi in kolektivne pogodbe

Natisni

LETNO POROČILO EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 

Poročilo za leto 2014 v slovenščini

 

 

 

Poročilo za leto 2013 v slovenščini

 

 

Spletna stran EU OSHA v slovenščini

 

 

 


 

 

ESENER 2: GLAVNE UGOTOVITVE DRUGE EVROPSKE ANKETE PODJETIJ O NOVIH IN NASTAJAJOČIH TVEGANJIH

 

Vseevropska anketa podjetij ESENER o upravljanju varnosti in zdravja pri delu v praksi omogoča razumevanje potreb delodajalcev po podpori in strokovnem znanju na tem področju in opredeljuje dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo preprečevanje tveganj za zdravje in varnost delavcev na delovnem mestu. Prvič je bila izvedena leta 2009 in drugič konec leta 2014.

 

Terensko delo za ESENER 2 je bilo opravljeno konec leta 2014 v skupaj 50.000 podjetjih iz vseh 28 državah EU ter v nekaterih drugih državah (Albanija, Islandija, Črna Gora, Makedonija, Srbija, Turčija, Norveška, Švica).

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) je konec junija 2015 v vseh evropskih jezikih objavila  prve ugotovitve ankete ESENER 2 iz leta 2014. Tu je povezava na poročilo v slovenščini. Podatki raziskave so na voljo tudi prek spletne nadzorne plošče.

 

V anketi ESENER 2 so bili zbrani odgovori skoraj 50 000 poslovnih enot o upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter tveganjih na delovnem mestu, pri čemer je bil poseben poudarek namenjen sodelovanju zaposlenih in psihosocialnim tveganjem. V raziskavo so vključili tudi kmetijstvo in mikro podjetja, ki imajo od pet do deset zaposlenih. Vprašanja so bila naslovljena na osebe, ki se najbolj spoznajo na upravljanje varnosti in zdravja pri delu v svojih organizacijah. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja o glavnih dejavnikih tveganja v njihovih podjetjih, poročali o tem, kako in zakaj jih obvladujejo, ter opredeljevali ovire, s katerimi se spopadajo pri preprečevanju tveganj.

 

Celoten pregled poročila bo v angleščini na voljo v zadnjem četrtletju leta 2015. Agencija EU-OSHA bo proti koncu leta 2015 in v letu 2016 s pomočjo mreže informacijskih točk organizirala seminarje na ravni držav in predstavila ugotovitve raziskave ESENER-2 po posameznih državah članicah ter druge nacionalne statistične podatke.

 

 

 


 

 

PRENOVLJENI PRAVILNIKI

 

V Uradnem listu RS št. 38/2015 so bile objavljene spremembe in dopolnitve treh za varnost in zdravje pri delu pomembnih pravilnikov. Objavljamo čistopise pravilnikov:

 

  1. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
  2. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
  3. Pravilnik o varnostnih znakih

NA VOLJO ŽE 6 SPLETNIH ORODIJ OiRA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA ZA MIKRO DELODAJALCE

 

Na spletnem poratlu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EU OSHA je že na voljo šest brezplačnih spletnih orodij OiRA v slovenščini za mikro delodajalce za ocenjevanje tveganja. Najdete jih na spletni strani projekta OiRA (slovenska orodja poiščite navzdol po seznamu pod oznako SLOVENIA):

 

  1. cestni promet
  2. delo v frizerski dejavnosti
  3. delo v mizarski delavnici
  4. delo v pisarni
  5. gradbeništvo
  6. čiščenje poslovnih prostorov

 

 


 

POROČILO O DELU INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2014

 

Povzetek poročila o delu IRSD za leto 2014

 

Poročilo o delu IRSD za leto 2014,  kot ga bo 10. 6. 2015 obravnaval Odbor DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in  invalide

 

Na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji enako kot že nekaj zadnjih let najpogosteje ugotavljali kršitve glede ocenjevanja tveganj in izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, glede usposabljanj delavcev za varno opravljanje dela ter glede zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcev.

 

Spremembe v načinu in tempu dela so povzročile povečane psihosocialne težave na skoraj vseh delovnih mestih. Časovna obremenitev, nejasno razdeljevanje delovnih nalog in pričakovanja glede delovne uspešnosti so samo nekateri od primerov psihosocialnih tveganj, ki jih ugotavljajo inšpektorji v svojih nadzorih, in imajo posledice tako za delodajalca kot tudi za delavca. Ugotavljamo, da je večina delodajalcev opredelila ukrepe, ki jih zagotavljajo za preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja, njihovo uresničevanje pa še vedno ni zadovoljivo. Tudi promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, ki pa bo uspešna le, če je vključena v vse organizacijske procese kot trajna dodana vrednost.

 

Inšpektorji so v letu 2014 raziskali tudi 100 nezgod pri delu – praviloma raziščejo vse nezgode, ki so se zgodile pri delu in so se v njih delavci smrtno ali težje poškodovali, pa tudi posamezne lažje poškodbe. Sicer so delodajalci skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu inšpektoratu prijavili 9333 nezgod (8866 lažjih in 429 težjih), od tega 23 smrtnih nezgod, 15 nezgod je bilo kolektivnih (poškodovani dva ali več delavcev hkrati).

 

Kot zaskrbljujočo ocenjujemo ugotovitev, da se v zadnjih letih stalno povečuje število umrlih delavcev, predvsem poklicnih šoferjev tovornih vozil, zaradi prometnih nesreč. Vzrok za to je nedvomno njihova prekomerna utrujenost, kar verjetno sovpada tudi z ugotovitvami s področja nadzora delovnih razmerij, kjer v letu 2014 ugotavljamo bistveno več kršitev kot v letu 2013 (2014: 149 kršitev, 2013: 79 kršitev).

 

 


 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Ministrstvo za zdravje bo 17. 4. 2015 na 266. seji Ekonomsko socialnega sveta predstavilo osnutek smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bi jih moralo v skladu z 32. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) sicer objaviti na svoji spletni strani objaviti najkasneje novembra 2011. Očitno so sedaj smernice končno pripravljene, kar bo odpravilo številne dileme v podjetjih in zavodih.

 

ZVZD-1 določa novo obveznost vsakega delodajalca, da za svoje zaposlene izvaja lastne programe promocije zdravja na delovnem mestu:

 

3. člen: Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

 

6. člen: Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

 

32. in 76. člen: Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati v svoji listini »izjava o varnosti« ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Če tega ne stori, mu grozi globa od 2000 do 40.000 evrov, njegovi odgovorni osebi pa globa od 500 do 4000 evrov.

 

32. člen: Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu najkasneje do novembra 2011. Smernice se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za delo.

Osnutek smernic - verzija 1,0 (za 266. sejo ESS, 17. 3. 2015)

 


 

SPLETNO ORODJE OiRA ZA OCENJEVANJE TVEGANJA ZA MIKRO DELODAJALCE

OiRA je evropska spletna platforma z enostavnim in neplačljivim orodjem za oceno tveganja za mala in mikro podjetja.

Klikni za povezavo na spletno stran, kjer najdete pod državo Slovenija že štiri orodja za ocenjevanje tveganja v naslednjih dejavnostih:

1- cestni promet

2- delo v frizerski delavnici

3- delo v mizarski delavnici

4- delo v pisarni

V pripravi so še naslednja orodja:

5- čiščenje

6- psihosocialna tveganja

7- lesna dejavnost

OPOZORILO: Praviloma naj bi takšno spletno orodje uporabil zgolj mikro delodajalec z manj kot 10 zaposlenimi, pri katerem ni večjih tveganj za varnost zaposlenih. Zavedati pa se mora, da prevzema kazensko ter odškodninsko odgovornost, če ne prepozna in torej neustrezno oceni tveganja, zaradi katerih kasneje pride do resne nezgode pri delu ali poklicnega obolenja.

 

 

 


 

MREŽA DELAVSKIH ZAUPNIKOV ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

logo koncnoZNAK DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

ZSSS je v pomoč in podporo delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu vzpostavila mrežo. Člani te mreže na svoj e-naslov dobivajo kratke brezplačne informacije o novih predpisih, uradnih tolmačenjih predpisov, obvestila o zanimivih dogodkih, ki se jih lahko udeležijo, obvestila o posvetih in usposabljanjih za delavske zaupnike, itd.

Mreža omogoča tudi postavljanje vprašanj, na katera strokovna služba ZSSS odgovori v najkrajšem možnem času. Gre torej za ugodnost, ki jo sindikati dejavnosti v ZSSS nudijo svojim članom.

Ker smo v času informacijske tehnologije, ki omogoča hitro in poceni komuniciranje, mreža deluje predvsem preko e-pošte in spletne strani ZSSS. Kdor se želi vključiti v mrežo, nam lahko svoje podatke posreduje preko svojih sindikalnih zaupnikov in profesionalcev v sindikatu dejavnosti oziroma na območju ZSSS.

Še najbolje in v slogu 21. stoletja pa je, da za vključitev v mrežo uporabite kar pristopnico.


 

TOLMAČENJE 18. ČLENA ZVZD-1: DELODAJALEC JE DOLŽAN VSAKEMU DELAVCU POSREDOVATI OCENO TVEGANJA ZA NJEGOVO DELOVNO MESTO 

Uradno tolmačenje pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 18. člena ZVZD-1:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/11) v 18. členu določa, da mora delodajalec izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela. Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Glede na zgoraj navedeno na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti menimo, da mora delodajalec izjavo o varnosti z oceno tveganja posredovati vsakemu delavcu za njegovo delovno mesto, še posebej pa vsakokrat, ko se izjava o varnosti z oceno tveganja spremeni in dopolni v tistem delu, ki se nanaša na posameznega delavca. Poleg tega mora delodajalec delavcu omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja, ko delavec to zahteva.

Delodajalec mora sprejeto novo, dopolnjeno ali popravljeno izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način, kar pomeni, da jo pošlje vsem delavcem po elektronski pošti, jo obesi na oglasno desko ali na temu podoben način poskrbi, da so delavci seznanjeni z njo. Se pravi, da mora delodajalec poskrbeti, da so delavci seznanjeni s sprejeto Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Na voljo pa ima različne običajne možnosti, kako to naredi.

 

Vsebina 18. člena ZVZD-1

Tolmačenje ministrstva

 

 


 

 

ZNAK DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

logo koncno  


ČLANOM SVETA DELAVCEV

DELAVSKIM ZAUPNIKOM ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

SINDIKALNIM ZAUPNIKOM

 

VABILO

Vabimo vas na posvet ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu,

ki bo v četrtek, 23. oktobra 2014 od 9. do 14. ure

v stavbi Državnega zbora RS, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Vabimo vas na tradicionalni posvet za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu! S posvetom se bomo pridružili tudi evropski kampanji »Obvladajmo stres za bolj zdrava delovna mesta«.  

Letos bo posvet namenjen predvsem prenovljenem programu ZSSS za usposabljanje delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu, ki je nastal v obdobju 2013-2014 v projektu ZSSS »Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu«. Na podlagi javnega razpisa ga je sofinanciral ZZZS. Predstavili vam bomo tri nove publikacije in e-učila. Prinašajo natančno tisto, kar delavski zaupniki potrebujete. Napovedujemo že danes, da ga bomo še nadgrajevali in bogatili! Želimo namreč delavskim zaupnikom nuditi najboljšo možno podporo!

 

Pogoj za udeležbo na posvetu je najkasneje do 21. oktobra 2014 izpolnjena prijavnica. Letos vas prvič vabimo, da jo izpolnite preko interneta na tej povezavi: KLIKNITE TUKAJ. Za tiste, ki morda nimate dostopa do interneta, pa pripenjamo še prijavnico v word obliki. Izpolnjeno pošljite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali po navadni pošti (na naslov ZSSS, Posvet ZSSS 23. 10. 2014, Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA).

 

Pridite, zanimivo bo!

 

Vabilo

Program

 


SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020

 

Besedilo strateškega okvira 2014- 2020

 

 

 

6. junij 2014:

Gre za izjemno pomemben dokument, saj se bodo z njim uskladile nacionalne strategije v vseh 28 državah EU. Evropska komisija z njim zamuja, saj je prejšnja strategija za obdobje 2007-2012 prenehala veljati že pred dvema letoma. Priprava nove strategije je potekala v neugodnem ozračju, saj se je krepil vpliv tistih, ki varnost in zdravje pri delu dojemajo kot administrativno oviro podjetništvu.

 

Evropska sindikalna konfederacija - ETUC je zato ob razglasitvi nove strategije zapisala, da  je prepozna in prešibka. Strategija sicer omenja vrsto pomembnih problemov varnosti in zdravja pri delu, vendar pa ne napoveduje, da bo v zvezi s tem sprejeta kakršnakoli zavezujoča evropska zakonodaja. Napoveduje celo deregulacijo, ki naj bi malim delodajalcem pomagala, da izvajajo varnost in zdravje pri delu. V tak pristop sindikati ne verjamemo, saj menimo, da zmanjšuje pravice delavcev pri malih delodajalcih.

 

Kot vedno bo torej pobuda za sprejem evropskih predpisov do leta 2020 morala priti s strani sindikatov. Kljub temu v ZSSS pozdravljamo, da nova EU strategija namenja veliko pozornosti poklicnim boleznim. Morda bo to končno omogočilo premike tudi v Sloveniji, kjer že od leta 1990 zaman čakamo na ustrezen predpis za verifikacijo poklicnih bolezni.

 

 

EU MORA UKREPATI DANES ZA IZBOLJŠANJE POKLICNE VARNOSTI IN ZDRAVJA

 

- resolucija izvršnega odbora Evropske konfederacije sindikatov, 3. 12. 2014

 

Resolucija IO ETUC/EKS v angleščini

 

 


 

PREJŠNJE STRATEGIJE EU ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:

 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ: Izboljšanje kakovosti in produktivnosti pri delu: strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu, Bruselj, 21.2.2007, COM(2007) 62 konč.

 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Adapting to change in work and society: a new Community strategy on health and safety at work 2002–2006, Brussels, 11.03.2002, COM(2002) 118 final

 

 

Strategije varnosti in zdravja pri delu vseh držav v EU

 

 


 

 

PREDPISI:

 

 

Kolikor niso v nasprotju z določbami ZVZD-1 in drugimi predpisi, ostanejo v veljavi naslednji podzakonski predpisi:

 

 

 


 

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN:

 

Predpisi za zaščito delavstva, 1924, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

 

 

 

facebook rss eng