Kampanje za varno in zdravo delo

Natisni

KAMPANJA "NI ČASA ZA IZGUBLJANJE" (NO TIME TO LOSE) ZA OZAVEŠČANJE O SMRTONOSNOSTI VDIHLJIVEGA PRAHU KRISTALNEGA KREMENA

 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ)  se je pridružilo kampanji britanskega Inštituta za varnost in zdravje pri delu (The Institution of Occupational Safety and Health, IOSH) "NI ČASA ZA IZGUBLJANJE" (angleško NO TIME TO LOSE) in v slovenščino prevedlo gradiva kampanje za ozaveščanje o smrtonosnosti vdihanega prahu kristalnega kremena. Kremen je prisoten v naravi in seveda ni nevaren, dokler ni zdrobljen v prah, ki ga nato izpostavljeni delavci vdihnejo. Povzroča poklicnega raka na pljučih, silikozo in bolezni, kot sta emfizem in bronhitis. Le azbest povzroča več z delom povezanega umiranja kot prah kristalnega kremena. Žal ga še vedno ni na seznamu karcinogenov v slovenskem Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (UL RS 101/2005, 43/2011, 38/2015). Najdemo pa ga v Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (UL RS 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11, 38/15). Kar pa seveda ni ustrezno, saj gre za rakotvorno snov.  

 

 

Letak Dihajte lažje z nasveti, kako se pred prahom kristalnega kremena zaščitite na delovnem mestu

 

 

Zgibanka "V prah se povrneš?"

 

Vdihljiv kristalni kremen, podatki, dejstva in številke, Izvedite več

 

Dihajte lažje - Nevaren prah, letak o preventivnih ukrepih na delovnem mestu

 

 

 


 

JAVNO POSVETOVANJE O PRVEM PREDHODNEM ORISU EVROPSKEGA SOCIALNEGA STEBRA

 

Tudi vi kot državljan EU se lahko odzovete na povabilo Evropske komisije, da sodelujete v javnem posvetovanju o prvem predhodnem orisu evropskega socialnega stebra, ki bo potekalo do 31. decembra 2016. Spomladi leta 2017 naj bi bila predstavljena konsolidirana različica evropskega stebra o socialnih pravicah.

Pobuda Evropske komisije o vzpostavitvi evropskega socialnega stebra je namenjena državam, ki smo v evrskem področju oziroma ki uporabljamo denarno enoto evro (€). Druge države EU se lahko pobudi pridružijo, če tako same želijo. Pobuda namreč temelji na ugotovitvi, da neravnotežja v posamezni državi lahko ogrozijo stabilnost evrskega območja kot celote. Za evropsko ekonomsko in monetarno unijo je potrebna večja osredotočenost na zaposlenost in socialne razmere kot del širšega konvergenčnega procesa vzpostavljanja odpornejših ekonomskih struktur znotraj evrskega območja. Evropski steber socialnih pravic bo zajemal več ključnih načel, ki so pomembna za dobro delujoče in pravične trge dela ter mreže socialne varnosti v evrskem območju.

Namen posvetovanja je oceniti trenutni socialni pravni red EU, sprožiti razmislek o novih trendih delovnih in družbenih vzorcev ter zbrati mnenja in povratne informacije o načelih, opredeljenih v predhodnem orisu stebra. Rezultati posvetovanja bodo prispevali h končni obliki stebra in bodo po potrebi pomagali določiti obseg prihodnjih ukrepov. Steber bi moral po vzpostavitvi postati referenčni okvir za pregled uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev v udeleženih državah članicah in pospeševati procese reform na nacionalni ravni.

Dokument, o katerem poteka javno evropsko posvetovanje, vsebuje več poglavij in med njimi tudi poglavje št. 9 o varnosti in zdravju pri delu.

 

Začetek posvetovanja o evropskem socialnem stebru, Spremni dokument k sporočilu Evropske komisije (COM2016, 127 Final), 8. 3. 2016

 

 

Prvi oris Evropskega socialnega stebra, priloga sporočila Evropske komisije (COM2016, 127 Final), 8. 3. 2016

 

 Tu lahko izpolnite vprašalnik, s katerim v slovenščini izrazite svoje mnenje

 

 

 

 


 

 

 

PODPISAN DOGOVOR (COVENANT) ZA OZAVEŠČANJE IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS ZA ZMANŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI KARCINOGENOM NA DELOVNEM MESTU

 

V Amsterdamu je bil 25. 5. 2016 na konferenci o preprečevanju poklicnega raka, organizirani v okviru nizozemskega predsedovanja EU, podpisan dogovor (convenant) kot načrt prostovoljnih dejavnosti za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks za soočanje s tveganji zaradi poklicne izpostavljenosti karcinogenom.

 

Convenant MALA stopi v veljavoPodpisniki razglašajo veljavnost dogovora, Amsterdam, 25. 5. 2016

 

Dogovor ima šest podpisnikov: ministrstvi za delo Nizozemske in Avstrije, Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu in dva evropska socialna partnerja - Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC) in BUSINESSEUROPE za delodajalce. Dogovor je stopil v veljavo v času Nizozemskega predsedovanja in bo veljal do 31. 12. 2019, ko se bo izteklo avstrijsko predsedovanje EU. Ambicija podpisnikov je, da bodo do takrat že veljal obvezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za najmanj 50 najpomembnejših karcinogenov na delovnem mestu.

 

Neuradni slovenski prevod dogovora

 

Dogovor v angleščini

 

 Spletna stran Načrta za odpravo poklicnega raka oziroma angleško Roadmap on carcinogenes

 

Podpisniki dogovora takole pojasnjujejo svoj namen: »Vsi vemo, da je lahko izpostavljenost karcinogenom na delovnem mestu smrtonosna. Rak je v EU največji razlog za z delom povezano umiranje. Potrebno je omejiti izpostavljenost karcinogenom na delovnem mestu. Potrebno je izmenjavati dobre prakse. Kako lahko pomagamo drug drugemu? Po vsej Evropi so podjetja, industrije, vlade, socialni partnerji in raziskovalne institucije, ki poznajo rešitve. Imajo sposobnosti in znanje, s katerim lahko pomagajo drugim. Sedaj je čas za sodelovanje in razširjanje dobrih praks. Šest evropskih partnerjev je zasnovalo triletni načrt za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks 2016-2019. Ni se mu težko pridružiti. Vabljeni ste k pridružitvi, da bo Evropa razširjala dobre prakse, sodelovala in imela od tega korist. Od vseh nas je odvisno, ali bo prišlo do sprememb na bolje. Skupaj lahko ojačamo prevencijo na delovnih mestih v Evropi. Pridruži se, aktiviraj se in sledi načrtu!«

 

 


 

 

28. APRIL 2016, SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

28. april 2016, Mednarodni sindikalni dan spomina na delavce, umrle in poškodovane na delovnem mestu

 

 

 

Sporočila ZSSS ob 28. aprilu 2016, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in mednarodnem delavskem spominskem dnevu

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu je ob tem svetovnem dnevu omogočila vsakemu delavcu/delavki, da sporoči, kakšna sta varnost in zdravje pri delu na njegovem/njenem delovnem mestu z izpolnitvijo anonimne ankete.

 

 

 1. Po  spletni anketi ZSSS, na katero je od 6. do 15. 4. 2016 odgovorilo 198  oseb, jih 13,1 % meni, da je za varnost in zdravje pri delu na njihovem delovnem mestu zelo dobro poskrbljeno, 30,8 % prav dobro, 30,3 % dobro,  13,6 % zadostno in 12,1 % nezadostno. Kar 67,7 % jih je izjavilo, da se  nihče ni z njimi posvetoval o oceni tveganja za njihovo delovno mesto, in kar 29,6 % jih ne pozna ocene tveganja za lastno delovno mesto, čeprav je to  temeljni delodajalčev akt za varnost in zdravje pri delu.

 

Povezava na anketo

 

 

Anketni vprašalnik

 

 

Rezultati ankete

 


 

 

 

POROČILO INŠPEKTORATA RS ZA DELO O NEZGODAH PRI DELU V LETU 2015

 

Poročilo inšpektorata RS za delo, 2015

 

IRSD ne ve, katera poklicna bolezen je bila prijavljena v letu 2015, ker na obrazcu za prijavo ni ustrezne rubrike, 2015 

 

 

 


 

 

PODATKI ZPIZ O  OCENAH INVALIDNOSTI Z VZROKOM POKLICNE BOLEZNI IN POŠKODBE PRI DELU V LETU 2015 

 

Pri poklicnih boleznih je bilo podanih 27 ocen invalidnosti (1 - zdravljenje ni končano), od tega po MKB (mednarodna klasifikacija bolezni):

11 - L00-L99 Bolezni kože in podkožja

7 - J00-J99 Bolezni dihal

3 - I00-I99 Bolezni obtočil

2 - C00-D48 Neoplazme

2 - Z00-Z99 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

1 - S00-T98 Poškodbe, zastrupitve in druge posledice zunanjih vzrokov.

Pri ocenah invalidnosti zaradi poškodbe pri delu je podano 330 ocen, od tega večina po poglavju S00-T98.

 

Odgovor ZPIZ o poklicnih boleznih v letu 2015

 

Priloga k odgovoru ZPIZ

 

 

 


 

 

 

BOLNIŠKA ODSOTNOST ZARADI POKLICNIH BOLEZNI:

 

Po podatkih Nacionalnega inštitituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v letu 2015 zabeleženo bolniške odsotnosti zaradi poklicne bolezni 24 primerov  s trajanjem do 30 dni z dela in 5 primerov s trajanjem nad 30 dni. Analiza diagnoz teh primerov pa je pokazala, da v resnici verjetno ne gre za poklicne bolezni. NIJZ v komentarju namreč ugotavlja:

"Po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja ZZZS, v ambulanti izbranega osebnega zdravnika v primeru bolniške odsotnosti lahko izberejo razlog poklicna bolezen, ko je predložena expertiza specialista medicine dela, ki potrjuje poklicno bolezen. To pojasnjuje, zakaj je v letu 2015 zabeleženo le 29 primerov bolniške odsotnosti z razlogom poklicne bolezni. Ob pregledu vpisanih diagnoz pa se porajajo še dodatna vprašanja ali morda ob nekaterih teh diagnoz ne gre za napako pri izbiri razloga, saj razlog in diagnoza nista smiselno povezana. Baza začasne odsotnosti z dela ne vključuje podatka o tem, kdaj je bila poklicna bolezen priznana in kdo jo je priznal. Vira za to informacijo ostajata ZPIZ in KIMDPŠ."

 

Razpredelnica z diagnozami bolniške odsotnosti z dela zaradi poklicne bolezni v letu 2015, NIJZ, Zdravstveno podatkovni center

 

 

 


 

AZBESTNE POKLICNE BOLEZNI V 2015

  

V pripravah na 28. april 2016, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, smo med drugim zaprosili Komisijo za odpravljanje posledic dela z azbestom (pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) za podatke o azbestnih poklicnih bolezni v Sloveniji v letu 2015. Ker pa je azbest največji ubijalec na delovnem mestu, smo se odločili posebej opozoriti na njegovo nevarnost. Po ocenah Mednarodne organizacije za delo (ILO) namreč vsako leto v Evropski uniji zaradi poklicnega raka umre 102.500 ljudiin od tega jih kar 47.000 umre samo zaradi posledic dela z azbestom! Umirajo tudi v Sloveniji. Čeprav je bila proizvodnja azbestnih izdelkov v Sloveniji prepovedana že leta 1996, bodo zaradi praviloma dolgoletnega obdobja med izpostavljenostjo azbestu in izbruhom azbestne bolezni, pri nas ljudje zaradi azbesta na delovnem mestu obolevali še dolga desetletja. Pa ne le to! Ker je v okolju še zelo veliko v stavbe vdelanega azbesta, so zaradi njega ogroženi vsi, ki sodelujejo pri prenovi teh stavb. Pri nestrokovno opravljenih gradbenih posegih se namreč v okolje sproščajo azbestna vlakna, zaradi katerih lahko pride do novih smrtonosnih azbestnih obolenj. Zato je potrebno, da take gradbene posege izvajajo izključno gradbeniki z ustreznim dovoljenjem!

 

Azbestne poklicne bolezni so edine poklicne bolezni, ki se v Sloveniji dejansko verificira na podlagi posebnega predpisa, kakršen (žal) manjka za vse ostale poklicne bolezni.

 

V letu 2015 je bilo v Sloveniji:

-        priznanih 47 odškodnin zaradi izpostavljenosti azbestu,

-        verificirane so bile naslednje poklicne azbestne bolezni:

 • 17 plakov oziroma bolezni plevre (v letu 2014 jih je bilo 7),
 • 7 azbestoz (v letu 2014 jih je bilo 8) ,
 • 23 mezoteliomov oziroma pljučnih rakov – od tega 2 okoljska (v letu 2014 jih je bilo 20).

 

S klikom na naslednje povezave do:

-        poročilo ministrstva o azbestnih boleznih v 2015

-        Pravilnik o pogojih za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merilih za določitev višine odškodnine

-        Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

-        Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest

-        Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom

 

 

 

Ministrstvo za delo ne vodi podatkov o poklicnih boleznih

 

 


 

 

Mednarodna organizacija dela (ILO) ob 28. aprilu 2016, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu: V letu 2016 je ILO ta dan posvetila obvladovanju stresa na delovnem mestu.

 

Zgodovina svetovnega dne varnosti in zdravja pri delu, v angleščini

 

Povezava na spletno stran ILO Safeday 2016, v angleščini

 

ILO plakat 2016

 

 


 

ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE,

EVROPSKA KAMPANJA "ZDRAVO DELOVNO OKOLJE", 2016 - 2017

 

 ZdravaDelovnaMesta VZPriDelu 2016 2017 m

 

Časovni mejniki kampanje bodo naslednji dogodki:

15. april 2016 – začetek kampanje

18. april 2016 - začetek kampanje v Sloveniji

17. – 21. oktober 2016 – evropski teden varnosti in zdravja pri delu

28. april 2017 – podelitev priznanjkampanje DOBRA PRAKSA

16. – 20. oktober 2017 – evropski teden varnosti in zdravja pri delu

16. november 2017 – vrh in zaključek kampanje

 

Glavno sporočilo kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017:

 

»VARNE IN ZDRAVE DELOVNE RAZMERE SKOZI CELOTNO POKLICNO ŽIVLJENJE SO DOBRE ZA DELAVCE, POSEL IN DRUŽBO KOT CELOTO.«

 

Kampanja ima štiri ključne cilje:

 

1- spodbuditi trajnostno delo in zdravo staranje od začetka poklicnega življenja;

2- preprečiti zdravstvene težave skozi celotno poklicno življenje;

3- delodajalcem in delavcem zagotoviti način za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;

4- in spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse.

 

 

Spletna stran kampanje v slovenščini dostopna s klikom na naslednjo povezavo

 

 

 

Na spletni strani kampanje je dostopen E-vodnik Zdrava delovna mesta za vse generacije v slovenščini.  Zagotavlja informacije in podporo za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile. Njegov namen je izboljšati ozaveščenost in znanje o staranju delovne sile, samem staranju in njegovih posledicah na delovnem mestu ter zagotoviti praktične smernice za obravnavanje povezanih izzivov. Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša.E-vodnik bo brez težav znal uporabljati vsakdo, ki obvlada klikanje z računalniško miško na označeno besedilo oziroma meni.

 

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinamoziroma profilom: 1- delodajalcem, 2- delavcem, 3- vodilnim na področju človeških virov in 4- strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili. E-vodnik zagotavlja informacije o obvladovanju staranja, oceni tveganja, ki upošteva starost, o spodbujanju zdravja na delovnem mestu ter o drugih temah, pomembnih za delodajalce, strokovnjake za varnost in zdravje pri delu, osebje kadrovske službe in delavce. Vsebuje tudi študije primerov in glosar s pojasnilom nekaterih izrazov, ki se pogosto uporabljajo.

 

S klikanjem na   označena besedila se lahko sprehodite skozi štiri   različne vodnike z nasveti in informacijami za štiri profile bralcev:

 1. Jaz sem   delodajalec
 2. Jaz sem delavec
 3. Jaz sem vodja   oddelka za človeške vire
 4. Jaz sem   strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu
 

                                                                     

 Dobra praksa na področju upravljanja s starostjo:

 

Finska: orodje za upravljanje s starostjo na podlagi modela življenjskih ciklov (v angleščini - Longer
careers with the job life cycle model – guide to designing an age plan‘
)

 

 

Prof. Juhani Ilmarinen, Finski inštitut za zdravje pri delu: Spodbujanje aktivnega staranja na delovnem mestu, Evropsko leto aktivnega staranja 2012, EU OSHA, v slovenščini

 

 


 

 

OCENA: V SLOVENIJI LETNO UMRE 440 LJUDI ZARADI POKLICNEGA RAKA,

POVZROČENEGA ZARADI KARCINOGENOV NA DELOVNEM MESTU

 

 

ODPRAVITE POKLICNEGA RAKA !

 

Poklicni rak v Evropski uniji letno ubije 102.500 ljudi. Je najpogostejša oblika smrti, povezane z delom:

  

 • od 8 do 16 % vsega raka v Evropi je posledica izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu;
 • malo manj kot eden od petih delavcev v EU je redno izpostavljen karcinogenom;
 • na približno 50 karcinogenov odpade več kot 80 % izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu.

 

 

Poklicnega raka je mogoče preprečiti z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti karcinogenom! Zahtevamo evropske zavezujoče mejne vrednosti za vsaj 50 najpomembnejših karcinogenov že v letu 2016 (in ne šele do konca leta 2020)!

 

Plakat pravi PoklicniRakPlakat ETUC za kampanjo za zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (slovenščina, angleščina)

 

Direktiva 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu iz leta 2004 določa zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zgolj tri snovi. Čeprav zadnjih dvanajst let poteka njeno revidiranje, pa ni bila sprejeta nobena dopolnitev za zaščito evropskih delavcev pred znanimi povzročitelji raka.

 

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) poziva EU, naj preneha zavlačevati in naj ukrepa za odpravljanje poklicnega raka.

 

Nizozemska, ki v prvi polovici 2016 predseduje Svetu EU, se je v svojem programu predsedovanja zavezala, da si bo »prizadevala za obvladanje poklicnega raka z zaščito delavcev pred daljšim naborom karcinogenov« in da se naj s tem namenom »dopolni direktiva o karcinogenih«.

 

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) zato poziva nizozemsko predsedstvo, naj:

 • izpolni svoje obljube,
 • določi mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najbolj razširjenih povzročiteljev poklicnega raka.

 

 

Da bi nizozemskemu predsedstvu pomagala izpolniti to obljubo, je Evropska konfederacija sindikatov:

 • objavila seznam 71 karcinogenov, ki so pomembno prisotni na delovnih mestih v EU in bi zanje zato veljalo določiti mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti,
 • poziva Evropsko komisijo, naj poskrbi za izvajanje teh mejnih vrednosti že v letu 2016 namesto predlaganega datuma v letu 2020.

 

Poklicni rak je prezrta epidemija. Čeprav vsako leto umre dobesedno na tisoče delavcev, EU dolgih dvanajst let ni storila ničesar. »Te smrti so posledica izpostavljenosti, ki bi jo bilo mogoče preprečiti,« pravi Esther Lynch, konfederalna sekretarka ETUC. Sindikalisti terjamo mejne vrednosti izpostavljenosti za te predvidljive vzroke raka. Komisija mora prenehati zavlačevati, odlaganje na leto 2020 je neodgovorno in nesprejemljivo.

»EU bi si morala postaviti cilj nič poklicnega raka. Delavce, ki so bili izpostavljeni rakotvornim snovem ali procesom, bi bilo treba redno zdravstveno pregledovati med delovno dobo in po njej.«

 

Seznam 71 Evropske konfederacije sindikatov vključuje izpuhe dizelskih strojev, usnjeni prah, formaldehid, netopljiva keramična vlakna, vdihani kremenčev prah, kadmij in njegove spojine, benzo(a)piren, zmesi kroma VI, etilen oksid, trikloretilen (TRI).

 

Od države do države se mejne vrednosti močno razlikujejo: mejna vrednost za kremenčev prah je v nekaterih državah EU šestkrat višja kot v drugih. Študije kažejo, da so posamične države določile od 3 do 82 karcinogenov in da ima najmanj 17 držav v EU manj kot 50 zavezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti.

 

Utemeljitev kampanje, slovenščina, angleščina

 

ETUC: A focus for trade union action during the Dutch Presidency of the EU January 2016 - June 2016 (angleščina)

 

Konferenca "Preventing work-related cancer, European conference on carcinogens" v okviru nizozemskega predsedovanja Svetu EU, 23. - 25. 5. 2016, Amsterdam

 

Kaj so mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 

 

 

OSHwiki članek o mejnih vrednostih, angleščina

 

 

 

Publikacija "Odpravljanje poklicnega raka v Evropi in svetu", (Eliminating occupational cancer in Europe and globally), Jukka Takala, 2015, angleščina

 

 

OSHwiki članek; Global Estimates of the Burden of Injury and Illness at Work in 2012

 

 

CAREX: Mednarodni informacijski sistem o poklicni izpostavljenosti karcinogenom, Finski inštitut za poklicno zdravje, za 19 držav EU

 

 

IARC seznam karcinogenov,  Mednarodna agencija za raziskovanja raka

 

 

Informacije o kemikalijah Evropske agencije za kemikalije ECHA

 

 

Seznam 50 karcinogenov, za katere ETUC terja evropske zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (angleščina)

 

 

 

RISCTOX: a comprehensive database on toxic and hazardous substances, zbirka podatkov o nevarnih kemikalijah, Evropski sindikalni inštitut ETUI

 

 

Direktiva 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (slovenščina)

 

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in /ali mutagenim snovem; Uradni list RS 38/2000, 101/2005

Priloga III: Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost  

0

 

Priloga IV: Obvestilo o uporabi rakotvornih ali mutagenih snovi pri delu

 

 

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu s seznamom zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost

  

 

 

Pismo predsedniku vlade RS in ministricama za delo in zdravje s pozivom:

 • naj podprejo določitev zavezujočih evrospkih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 karcinogenov,
 • naj se še v letu 2016 izda predpis, ki bo določal poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
 • 21. 4. 2016 nas je ministrica za delo sprejela na pogovoru, da smo ji lahko dodatno predstavili cilje kampanje "Odpravite poklicnega raka" in jo pozvali, naj Vlada RS pravočasno sporoči Evropski komisiji, da se pridružuje državam, ki zahtevajo vsaj 50 mejnih vrednosti za karcinogene že v letu 2016. Ministrica se je strinjala s cilji kampanje in obljubila, da bo Evropsko komisijo obvestila, da Slovenija podpira dopolnitev direktive,
 • pismo dr. Anje kopač Mrak, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evrospki komisiji, da podpira revizijo direktive, 3. 5. 2016

 

Poziv poslancem Evropskega parlamenta iz Slovenije naj zahtevajo sprejem mejnih vrednosti za 50 najpomembnejših karcinogenov že v letu 2016, 4. 3. 2016

 

  

Obveščamo vas o poslanskem vprašanju, ki ga je 22.3.2016 podpisalo vseh osem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu in naslovilo na Evropsko komisijo. Poslansko vprašanje je vložila poslanka Tanja Fajon, vendar ga je podpisalo vseh osem slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu (Tanja Fajon, Franc Bogovič, Alojz Peterle, Igor Šoltes, Patricija Šulin, Romana Tomc, Ivo Vajgl, Milan Zver). Ker prihajajo iz različnih političnih strank, mu daje to posebno težo.

Poslansko vprašanje se glasi: « Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) kot članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) v Sloveniji vodi kampanjo za dopolnitev Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Ta namreč še vedno določa zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za zgolj tri karcinogene. ETUC pa je pripravil seznam 50 najpomembnejših karcinogenov, ki predstavljajo  80 odstotkov izpostavljenosti karcinogenom na delovnih mestih v EU. Evropska komisija je bila s pozivi  in predlogi za dopolnitev direktive že večkrat seznanjena. Evropsko komisijo sprašujemo, kdaj namerava sprejeti zavezujoče evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših karcinogenov. Pozivamo, naj to stori že letos in tako začne takoj zmanjševati število žrtev tovrstnih karcinogenih bolezni. »

 

 

Objava poslanskega vprašanja na spletni strani Evropskega parlamenta

 

 

Zahvaljujemo se osmim slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu za poslansko vprašanje, tako pomembno ne le za slovenske delavce ampak za vse v EU, ki se na svojem delovnem mestu srečujejo s karcinogeni. Rešili so veliko življenj!

 

 

Predsednik ZSSS in izvršna sekretarka ZSSS pozivata Evropsko komisijo k ukrepanju

 

 

 Odgovor podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa na poziv ZSSS

 

Odgovor evropske komisarke Marianne Thysson Evropski konfederaciji sindikatov ETUC, 4. 4. 2016, angleščina 

 

 

Pismo Esther Lynch, konfederalne sekretarke ETUC Michelu Servozu, generalnemu direktorju Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje s predlogi mejnih vrednosti, 25. 4. 2016

 

Analiza ETUC predloga revizije direktive 2004/37/ES za prvih 17 karcinogenov za 11. maj 2016  - dodatnim pojasnilom o kraticah, uporabljenih v tej analizi

 

 

Evropska komisija predlaga boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami, 13. 5. 2016

 

Podatkovna baza GESTIS mednarodnih mejnih vrednosti (Database GESTIS for International Limit Values)

 

 

 

Vabilo akademski/znanstveni/strokovni javnosti naj s pismom Vladi RS in Evropski komisiji podpre kampanjo ETUC

 

 

Vzorec pisma podpore akademikov/strokovnjakov/znanstvenikov

 

 

Najbolj pogoste oblike raka in koga ogrožajo, infografika prirejena po nizozemskem sindikatu FNV

 

 


 

 

31. JANUAR 2016 - DAN BREZ CIGARETE

 

dan brez cigaretVsako leto 31. januarja obeležujemo Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja.

 

Vabilo Direktorata za zdravje MZ ob 31. januarju 2016

 

NIJZ za Dan brez cigarete

 

 

 


 

 

 

FILMI O NAPU - OZAVEŠČANJE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU Z NASMEHOM

 

Napo 0 Napo

 

Oglejte si filme o Napu, ki nas z nasmehom ozaveščajo o načelih varnosti in zdravja pri delu. Idejo o takih filmih je v evropskem letu varnosti in zdravja pri delu 1992 dal konzorcij državnih institucij za varnost in zdravje pri delu HSE (Združeno kraljestvo), DGUV (Nemčija), INAIL (Italija), INRS (Francija), SUVA (Švica) in AUVA (Avstrija). Gre za vesele risanke brez besed, zaradi česar ni težav pri prevajanju v številne evropske jezike. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) iz Bilbaa je leta 2003 izrazila interes za film za podporo takratni evropski kampanji na temo nevarnih snovi. S konzorcijem je bil sklenjen sporazum, ki je Agenciji omogočal, da je izvorne kopije filma poslala vsem državam članicam, državam kandidatkam in državam EFTA z jasnimi določbami o neekskluzivni uporabi, pravicah in stroških. To sodelovanje še vedno poteka. Vsako leto nastane kak nov Napov film, ki nas z nasmehom ozavešča o varnosti in zdravju pri delu.

 

Napovi filmi s slovenskimi prevodi naslovov s klikom na tej e-povezavi

 

 

 


 

 

 

 

AKCIJA DAN DeloDružina, 10. 12. 2015

 

 

V četrtek, 10.12.2015, bo že drugič v Sloveniji potekala akcija Dan DeloDružina kot spodbuda podjetjem in njihovim zaposlenim, naj grejo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov. 

 

Opozorite na akcijo svojega delodajalca in sodelavce!

 

 dan DD barvni

 

Akcija je namenjena razpravi o povečanju učinkovitosti na delovnem mestu, ki izhaja iz dobre organizacije dela, ne pa iz dolgih ur, ki jih preživimo v službi. Spodbudi naj razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi, kajti le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju. To lahko dosežemo le s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi.

 

                       

 

Kako lahko sodelujete? Iščejo podjetja – ambasadorje, podpornike, ki bodo aktivno participirala na Dan DD – to pomeni, da bodo aktivno spodbujala zaposlene, da gredo v četrtek pravočasno domov, da svoj prosti čas preživijo tako, kot jim je najljubše; ter vodstva, ki bodo z zgledom sodelovala pri tem, in prispevala k boljšemu usklajevanju obeh sfer. Kako lahko vaše podjetje sodeluje, si oglejte tukaj

 

 

 

Seveda pa k sodelovanju posebej toplo vabijo posameznike, delovne time, ki bodo 10. decembra šli pravočasno domov. Nekaj nasvetov, kako se pripraviti, si oglejte tukaj

 

 

 

Več o akciji na http://ekvilib.org/sl/dandelodruzina

 

 

 

Akcijo Dan DeloDružina organizira Inštitut Ekvilib, pri katerem sicer poteka certificiranje za certifikat Družini prijazno podjetje .

 

 

 

=====================================================================================================================

 

PROTI PREDOLGEMU DELOVNEMU ČASU

 

 

 

Da se je v Sloveniji res razvila nekakšna »kultura predolgih delovnikov«, potrjuje tudi inšpekcija dela. Tako je glavna inšpektorica za delo Nataša Trček 15. 10. 2015 na Javni tribuni o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji v Cankarjevem domu v Ljubljani opozorila, da je kršenje predpisov na področju omejitve nadurnega dela najpogostejši prekršek, ki ga v letu 2015 obravnavajo inšpektorji za delo. Inšpektorji za delo letos odkrivajo primere, ko morajo zaposleni delati tudi po 12 ali celo 16 ur na dan! Delodajalci torej očitno zaposlene silijo delati nadure namesto, da bi za povečan obseg dela zaposlili nove delavce. Pozovimo take delodajalce, naj spoštujejo omejitve trajanja delovnega časa!

 

 

 

Utrujenost zaradi predolgega delovnika pa lahko povzroča nezgode pri delu ter otežuje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, zato Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, UL RS 21/2013) določa:

 

143. člen:  Polni delovni čas je 40 ur na teden.

 

144. člen: Delovni dan z nadurami vred sme trajati največ deset ur.

 

144. člen: Nadur sme biti največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto.

 

154. člen: 30-minutni odmor med delovnim časom.

 

155. člen: 12-urni počitek med dvema zaporednima delovnima dnevoma.

 

156. člen: 24-urni tedenski počitek v obdobju sedmih zaporednih dni.

 

159. člen: Letni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov.

 

 

 


 

 

 DAN SLOVENSKE HRANE, 20. 11. 2015  - TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

 

Ministrstvo za zdravje nas vabi, da opozorimo svojega delodajalca na projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo po celotni Sloveniji potekal v petek, 20. novembra. Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje obeleževanja Dneva slovenske hrane. Sodelujoča ministrstva pri tem projektu želijo tudi tokrat poudariti pomen rednega zajtrkovanja, zagotavljanja zdrave in kakovostne hrane iz lokalnega okolja, ohranjanje obdelane kmetijske krajine, varovanje okolja, čebel ter ohranjanje delovnih mest.

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011): Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja.

 

Zajtrk je najpomembnejši dnevni obrok, navado zajtrkovanja pa je potrebno spodbuditi že dovolj zgodaj. Z namenom spodbujanje te zdrave navade, projekt v slovenskih šolah in vrtcih letos poteka že peto leto, zajtrk pa je sestavljen iz kruha (po možnosti črni, polnozrnati), mleka, masla, medu in jabolka. Skupno obedovanje ni namenjeno zgolj zajtrku, ampak širšemu pomenu zdrave prehrane, spodbujanju kratkih prehranskih verig, ki pomenijo bolj svežo in kakovostno hrano, zdravemu načinu življenja in vsakodnevnemu gibanju. Prav tako sledi tudi ciljem Resolucije o nacionalnem programu  o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki so jo poslanci sprejeli julija letos, s katero bomo izvajali ukrepe za izboljšanje prehranskih in gibalnih navad vseh prebivalcev Slovenije.

 

Seveda je zajtrk enako pomemben tudi za delavce na delovnem mestu, zato je ozaveščanje o njegovem pomenu za zdravje odlična tema za promocijo zdravja na delovnem mestu. Predlagajte delodajalcu, naj se pridruži projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in Dnevu slovenske hrane 20. 11. 2015!


Več o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk s klikom na to povezavo

Več o Dnevu slovenske hrane - vsak tretji petek v novembru s klikom na to povezavo


       

 


 

 

ZADNJI ROK IZ UREDBE O KEMIKALIJAH BO LETA 2018 - POZIV K UKREPANJU!

 

Preberite letak o zadnjem roku iz uredbe REACH, ki je namenjen delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu! V slovenščino so skupaj pripravile in prevedle Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA). Z letakom želijo ozaveščati o maju 2018 kot zadnjem roku za registracijo kemičnih snovi, proizvedenih ali uvoženih v EU. Podjetja morajo do tega roka zbrati vse razpoložljive informacije o lastnostih snovi in posodobiti varnostne liste. ETUC poziva delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, ki uporabljajo kemikalije, da preverijo, ali bodo snovi, ki jih njihova podjetja uporabljajo, registrirana do maja 2018, in ali se ukrepi za obvladovanje tveganj izvajajo tako, da omogočajo varno uporabo kemikalij.

 

Letak za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o maju 2018, zadnjem roku iz uredbe REACH

 

Informacije agencije EU‑OSHA o uredbi REACH

 

 

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), 2008

 

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

 

 

 

 


 

 

NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA LETO 2015

 

Namen podeljevanja nagrad in priznanj Avgusta Kuharja je promocija in razširjanje dobre prakse stroke varnosti in zdravja pri delu. V letu 2015 jih je podelila Fundacija Avgusta Kuharja že devetnajsto leto po vrsti.  Za leto 2015 so bile podeljene 22. 10. 2015 v Novi Gorici.

 

SkupnaSlika Nagrajenci FundacijaAvgustaKuharja2015

 

Slika s podelitve

 

Brošura z utemeljitvami nagrad in priznanj za leto 2015

 

OPOMBA: Programski dokument, sprejet na 6. kongresu ZSSS decembra 2015 med drugim določa: "Z namenom promocije dobre prakse bomo podpirali podeljevanje nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke stroke tehniške varnosti in medicine dela." ZSSS zato podpira delo Fundacije Avgusta Kuharja.

 


 

 

OB SVOJI 60-LETNICI (1955-2015) JE DRUŠTVO VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA PODELILO ZVEZI SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE ZAHVALO ZA DOLGOLETNO SODELOVANJE

 

Na slavnostni akademiji ob 60-letnici Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, ki je bila 5. okt. 2015 v veliki dvorani ljubljanske mestne hiše na Mestnem trgu 1 v Ljubljani, je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije od Društva varnostnih inženirjev Ljubljana prejela zahvalo za dolgoletno sodelovanje.

 

Zahvala DVILJ ob 60-letnici

 

Pomembna obletnica v stroki varnosti in zdravja pri delu

 

 

 


 

 

PSIHOSOCIALNA TVEGANJA V EVROPI: RAZŠIRJENOST IN STRATEGIJE ZA PREPREČEVANJE

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) sta pripravili skupno poročilo o psihosocialnih tveganjih pri delu. Izhaja iz medsebojnega dela obeh agencij, kar se kaže v njunih različnih vlogah. V poročilu so ob priznavanju zapletene povezave med zdravjem in delom predstavljene primerjalne informacije o razširjenosti psihosocialnih tveganj med delavci ter proučene povezave med temi tveganji ter zdravjem in dobrim počutjem. V njem je obravnavan tudi obseg ukrepanja podjetij za odpravo psihosocialnih tveganj in opisani so ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti v podjetjih. Vključuje pa tudi pregled politik v šestih državah članicah. 

 

Povzetek skupnega poročila o psihosocialnih tveganjih pri delu, v slovenščini

 


 

 

PRIZNANJA ZA DOBRO PRAKSO V OKVIRU KAMPANJE "ZDRAVO DELOVNO OKOLJE" ZA OBDOBJE 2014-2015 "OBVLADAJMO STRES IN PSIHOSOCIALNA TVEGANJA ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA"

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) je v vse jezike EU prevedla knjižico, v kateri so predstavljeni dosežki dobitnikov evropskih priznanj »Dobra praksa«, podeljenih v okviru kampanje »Zdravo delovno okolje««, ki v obdobju 2014-2015 poteka pod naslovom »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«. Slavnostna podelitev teh evropskih priznanj je potekala v Rigi, 27. aprila 2015 na predvečer svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu na evropski konferenci o varnosti in zdravju pri delu.

 

 

Cilj evropskih priznanj »Dobra praksa« za obdobje 2014–2015 je bil predstaviti primere vodilnih podjetij ali organizacij, ki dejavno obvladujejo stres in psihosocialna tveganja pri delu. Njihov namen je nagraditi izjemne in inovativne pristope, visoko zavezanost vodstva in sodelovalni pristop k obvladovanju psihosocialnih tveganj. Agencija EU-OSHA z natečajem spodbuja rešitve dobre prakse na delovnem mestu in širi informacije o njih po vsej Evropi.

 

Tudi Zavarovalnica Triglav iz Slovenije je bila s svojim programom "Triglav.smo" med dobitniki teh priznanj!

 

 

 

Knjižica v slovenščini

 

 

 


 

 

PLAKATI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 

Med našo kulturno dediščino sodijo tudi plakati na področju varnosti in zdravja pri delu. Bili so v funkciji javnih kampanj za ozaveščanje o pomenu varnostne kulture.

 

Iz arhiva NUK:

 

Teden varnosti 1961zmanjsana

 

 

1950: Preprečujmo požare

 

1953: Ne maži in ne čisti strojev med pogonom

 

1955: Razstava higiensko-tehnične zaščitne službe 

 

1961: Teden varnosti 1961 - prvi

 

1961: Teden varnosti 1961 - drugi

 

1975: Kdo je odgovoren za varnost pri delu? Ti, mi vsi!

 

 

2007: Plakati Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na tej povezavi.

 

OPOMBA: Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve lahko brezplačno naročite plakate s področja varnosti in zdravja pri delu. Plakati so na voljo v velikosti A1 in A3 (glej opombe ob posameznem plakatu).

Naročila pošljite po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. s pripisom "Naročilo plakatov VZD". Ministrstvo je do sedaj brezplačno razdelilo že več desettisoč izvodov teh plakatov.

 

 

 

2014: Plakati iz projekta SKEI "Zmanjševanje tveganih ravnanj zaposlenih":

 Plakate SKEI lahko natisnete!

 

Uporaba olfa noža

Vožnja z ročnim transportnim vozičkom

Moje roke so dragocene

Pozor viličar

10 zlatih pravil varnosti pri delu

Da bo moja hrbtenica ostala zdrava

Imam se rad

Imam te rad

Izognem se poškodbam

 

 

 

  


 

 

PODELITEV NACIONALNIH IN EVROPSKIH PRIZNANJ ZA DOBRO PRAKSO NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2014-2015

 

Logo EU OSHA kampanjeOnLine-Banner-SL

 

S ciljem, da bi delodajalcem in delavcem prikazali koristi upoštevanja dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« leta 2014 objavilo natečaj za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015.
Svečana podelitev priznanj "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014-2015" je bila 22. 4. 2015. Tripartitna komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje, zadolžena za vodenje izbirnega postopka, se je enoglasno odločila, da priznanje za izjemne in inovativne rešitve na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj prejmeta:

 

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu EU OSHA pa je 27. aprila 2015, na predvečer svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu, v Rigi v okviru konference o varnosti in zdravju pri delu, ki je bila organizirana pod okriljem latvijskega predsedovanja Svetu EU, podelila priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje. Podeljena so bila za enajst izjemnih primerov inovativnega obvladovanja psihosocialnih tveganj in stresa, ki so jih predložile organizacije vseh velikosti iz najrazličnejših panog iz vse Evrope. Priznanja so pripomogla k ponazoritvi uspeha kampanje Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta! na ravni delovnega mesta.

 

Med nagrajenci je tudi Zavarovalnica Triglav s programom "Triglav.smo", nagrajenim na slovenskem nacionalnem razpisu.

 

Glej fotografijo s podelitve priznanja Zavarovalnici Triglav v Rigi, 27. 4. 2015

 

Glej v slovenščini publikacijo o dobri praksi iz vse Evrope!

  

Čestitamo!

 

 

 


 

 

SLOVENIJA ŽE 25 LET BREZ REGISTRA POKLICNIH BOLEZNI !!!

- KAMPANJA OB 28. APRILU 2015, MEDNARODNEM SINDIKALNEM DNEVU SPOMINA NA DELAVCE, UMRLE ZARADI NEZGODE PRI DELU ALI POKLICNE BOLEZNI V LETU 2014

 

NEZGODE PRI DELU:

 

Število nezgod pri delu in ppoklicnih bolezni v letu 2014, prijavljenih na IRSD:

 • 9333 nezgod pri delu, ki so zahtevale več kot 3-dnevno bolniško odostnost z dela,
 • 111 nezgod na poti na delo in z dela,
 • 23 smrtnih nezgod pri delu, ki so se dogodile na delovnem mestu ali delovnem okolju v času opravljanja dela,
 • 0 (nič) poklicnih bolezni (na IRSD ni bilo prijavljenih 6 poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu, zaradi katerih je prišlo do invalidske upokojitve)

 

Zavod za gozdove je poročal o 21 smrtnih nezgodah pri sanaciji po žledu poškodovanega gozda v letu 2014, ko se je močno povečala količina dela pri sečnji ter spravilu na skrajno neugodnih in nevarnih terenih ter v težkih vremenskih pogojih:

 • 18 neprofesionalnih delavcev in lastnikov gozdov,
 • 3 profesionalnih gozdnih delavcev.

 

--------------------------------------------------------------

POKLICNE BOLEZNI:

Inšpektorat RS za delo v letu 2014 ni dobil prijave niti ene poklicne bolezni, čeprav se je lani invalidsko upokojilo 6 delavcev zaradi izpostavljenosti azbestu na delovnem mestu. To ne pomeni, da v Sloveniji ni drugih poklicnih bolezni. Le država ni poskrbela za predpis, na podlagi katerega poklicnih bolezni ne bi bilo mogoče zamolčati. Po ocenah Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu vsako leto v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umre 700 ljudi, kar predstavlja 4 % celotne letne mortalitete. To oceno bo ZSSS objavljala tako dolgo, dokler država ne bo poskrbela za uradni statistični podatek!

 

 

Že 25 let kljub pozivom ZSSS in predvolilnim obljubam politikov zaman čakamo na predpis o poklicnih boleznih in delih, na katerih se pojavljajo, o pogojih, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in o postopku njihovega ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja. V skladu z obljubo iz pogajanj o pokojninski reformi  bi ga minister za zdravje moral v skladu z 424. členom ZPIZ-2 (UL RS 96/2012) izdati najkasneje 1. 1. 2014. Pa ga še ni.

 

Pozivamo ministrico za zdravje, naj končno sprejme predpis, ki bo omogočil  verifikacijo poklicnih bolezni in s tem tudi njihovo preprečevanje!

 

ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem!

 

 

PRIMERJAVA STATISTIKE O POKLICNIH BOLEZNIH V SLOVENIJI V LETU 2014 PO DRŽAVNIH ORGANIH:

DRŽAVNI   ORGAN / ZAVOD

ŠTEVILO POROČANIH POKLICNIH BOLEZNI

V LETU 2014

Zavod   za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ

6*

Inšpektorat   RS za delo

0**

Nacionalni   inštitut za javno zdravje NIJZ

Ne vedo

Zavod   za zdravstveno zavarovanje Slovenije ZZZS – število primerov bolniške   odsotnosti zaradi poklicne bolezni

35***

* poklicne bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu

** 41. člen ZVZD-1 določa, da mora delodajalec inšpekciji dela takoj prijaviti vsako ugotovljeno poklicno bolezen. Očitno  6 azbestnih bolezni, o katerih poroča ZPIZ, ni bilo prijavljenih na IRSD.

*** Gre število ljudi, ki je bilo po podatkih ZZZS v letu 2014 na bolniški odsotnosti za dela zaradi diagnoze »poklicna bolezen« - ta podatek verjetno zajema tudi tiste, ki jim je bila diagnoza postavljena v preteklih letih in ne zgolj v letu 2014. Žal pa NIJZ nima podatka o v letu 2014 verificiranih poklicnih boleznih.

 

Poročilo Inšpektorata RS za delo o številu nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter njihovih vzrokih v letu 2014

 

 

Podatki ZPIZ o novih uživalcih invalidskih pokojnin, pri katerih je bil vzrok invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen, 2000-2014

 

 

Tabelarni prikaz ZPIZ o številu podanih izvedenskih mnenj za I. kategorijo invalidnosti zaradi poklicne bolezni po skupinah poklicnih bolezni v letih od 2008 do 2014

 

 

NIJZ nima podatkov o diagnosticiranih poklicnih boleznih v letu 2014

 

 

Poročilo ZZZS o odsotnosti z dela v letu 2014 - Absentizem po razlogih
začasne zadržanosti od dela v Sloveniji v obdobju januar-november 2014 v
primerjavi z enakim obdobjem leta 2013

 

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o številu smrtnih nezgod pri delu v gozdovih v letu 2014

 

Odgovor Ministrstva za zdravje

 

 

 


 

 

KAMPANJA EVROPSKE SINDIKALNE KONFEDERACIJE (ETUC) OB 28. APRILU, SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN MEDNARODNEM SINDIKALNEM DNEVU SPOMINA NA UMRLE IN POŠKODOVANE DELAVCE

 

 

Zgibanka vodoravno DanZrtevDela2015 obeStranijpg

 

ZSSS se pridružuje aktivnostim Evropske sindikalne konfederacije ob 28. aprilu 2015, Mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na umrle in poškodovane delavce, da bi tako Evropsko komisijo kot slovensko vlado opozorila in ju pozvala k ukrepanju, h kakršnemu je 2. in 3. decembra 2014 pozval izvršni odbor ETUC v resoluciji z naslovom "EU mora nemudoma ukrepati za izboljšanje poklicnega zdravja in varnosti":

 

 • sprejeti je treba evropske zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za 50 rakotvornih kemikalij in snovi, strupenih za reproduktivno zdravje;
 • sprejeti je treba direktivo o mišično-kostnih obolenjih s ciljem preprečevanja poškodb hrbta in drugih obolenj, povzročenih z dviganjem težkih bremen ali preobremenjevanjem mišic;
 • delodajalce je treba zavezati, da ocenijo in preprečijo psiho-socialna tveganja na delovnem mestu, kakršen je stres, ki ga doživlja 25 % delavcev.

 

Namesto, da bi zaščitila državljane pred nevarnostmi na delovnem mestu, pa je Evropska komisija v preteklem obdobju:

 

 • blokirala revizijo direktive o karcinogenih in mutagenih na delovnem mestu, tako da so še vedno določene zgolj tri evropske mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim snovem;
 • preprečila, da bi bil razglašen za direktivo evropski sporazum med delodajalci in sindikati o zaščiti frizerjev pred škodljivimi kemikalijami na delovnem mestu;
 • zadržala že pripravljeni osnutek Direktive o poškodbah hrbta in drugih mišično-kostnih obolenj.

 

 

Resolucija izvršnega odbora Evropske konfederacije sindikatov "EU mora nemudoma ukrepati za izboljšanje poklicne varnosti in zdravja", 2. in 3. 12. 2014 v slovenščini 

 

Pismo, ki ga je ZSSS v podporo tej resoluciji poslala dr. Anji Kopač Mrak, slovenski ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

 Pismo, ki ga je ZSSS  v podporo tej resoluciji poslala ga. Marianne Thyssen, evropski komisarki za zaposlovanje, socialne zadeve, veščine in delovno mobilnost

 

Odgovor evropske komisarke Mariann Thyssen na pismo predsednika ZSSS, 4. 6. 2015

 

Prevod v slovenščino pisma predsednika ZSSS in odgovora evropske komisarke

 

 Pismo ministrov za delo Belgije, Nizozemske, Nemčije in Avstrije, v katerem Evropsko komsijo pozivajo, naj določi mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših karcinogenov in mutagenov, marec 2014, v angleščini

 

 

Osnutek seznama 50 karcinogenov in mutagenov, za katere ETUC predlaga sprejem evropskih zavezujočih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti (z rdečo barvo so označeni tisti, za katere je v Sloveniji že določena slovenska mejna vrednost; z debelim tiskom pa so označene snovi, ki že imajo zavezujoče evropske mejne vrednosti)

 

OPOZORILO IN POJASNILA MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI O MEJNIH VERDNOSTIH POKLICNE IZPOSTAVLJENOSTI ZA KARCINOGENE IN MUTAGENE:

 

Za rakotvorne in mutagene snovi je praktično nemogoče določiti mejno vrednost, oziroma koncentracijo rakotvorne ali mutagene snovi, za katero bi bilo moč trditi, da je izpostavljenost delavcev koncentracijam enakim ali nižjim od mejne vrednosti varna za delavca. Vsekakor je pri uporabi rakotvornih snovi najprej potrebno upoštevati vsa navodila iz varnostnega lista, s katerim mora biti opremljena vsaka kemikalija in sprejeti vse splošne in posebne ukrepe za preprečevanje tveganj, od zamenjave rakotvorne snovi z nenevarno snovjo, če je seveda to možno, do uporabe vseh tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabo osebne varovalne opreme, kot zadnjega ukrepa.

 

Slovenske mejne vrednosti rakotvornih snovi so primerljive z nemškimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost rakotvornim snovem. Republika Slovenija do sedaj še nikoli ni izvedla primerjalne analize mejnih vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za vseh 27 članic Evropske Unije.

 

Nove snovi lahko Republika Slovenija doda na seznam trenutno le na podlagi odločitev Evropske Unije in njenih zahtev, saj trenutno v Republiki Sloveniji ni inštitucije, niti zadostnih podatkov, ki so potrebni za določitev meje vrednosti za kakršnokoli kemično snov.

 

Slovenija vsekakor podpira skupno pismo ministrov Nemčije, Avstrije, Belgije in Nizozemske k nujni reviziji Direktive 2004/37/EU, saj je že v Republiki Sloveniji določenih mnogo več mejnih vrednosti za rakotvorne snovi, kakor pa na ravni Evropske Unije.

 

 

 

Odgovori ministrstva za delo o pobudi ETUC za določitev evropskih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za 50 najpomembnejših karcinogenov in mutagenov

 

 

Prvi plakat ETUC v slovenščini za kampanjo ob 28. aprilu 2015

 

Drugi plakat ETUC v slovenščini za kampanjo ob 28. aprilu 2015

 

Resolucija o varnosti in zdravju pri delu 13. kongres ETUC, 2. 10. 2015, ki poziva k sprejetju 50 mejnih vrednosti

 

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020, Sporočilo Evropske komisije 6. 6. 2014, COM(2014) 332 final

 

 

Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT): rezultati in naslednji koraki, Sporočilo Evropske komisije 2. 10. 2013, COM(2013) 685 final

 

 


 

 

DAN VARNOSTI, 28. APRIL 2015, SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 

Mednarodna organizacija dela (ILO)

 

Povezava na spletno stran ILO SafeDay

 

 

V letu 2015 je tema ILO za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu – DAN VARNOSTI - ustvarjanje nacionalne varnostne kulture, pri kateri se na vseh ravneh spoštuje pravica do varnega in zdravega delovnega okolja, ki ga zagotavljajo vlada, delodajalske in sindikalne organizacije s sistemom določanja pravic, obveznosti in nalog in kjer ima najpomembnejše mesto prevencija.

 

 

Na svoji spletni strani je ILO v treh svetovnih jezikih (angleščini, francoščini in španščini) pripravila interaktivno aplikacijo o vlogah vseh deležnikov (ILO, vlada, delodajalec, delavec, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, izvajalci socialnih zavarovanj), podrobnejše informacije o ključnih vidikih in trendih v varnosti in zdravju pri delu, powerpoint prezentacijo, plakat in brošuro.

 

 

 

 O ILO kampanji ob 28. aprilu 2015, DNEVU VARNOSTI (SafeDay)

 

 

 


 

 

Evropske kampanje ZDRAVO DELOVNO OKOLJE 2000-2015

Povezava na kampanje

 


 

Evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2014-2015

OBVLADAJMO STRES ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA!

 

OnLine-Banner-SL

 

Stres je v Evropi druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom, skupaj z drugimi psihosocialnimi tveganji pa naj bi bil vzrok za več kot polovico (50–60 %) vseh izgubljenih delovnih dni. Slabo psihosocialno delovno okolje ima lahko škodljive posledice za zdravje delavcev.

Psihosocialna tveganja se pojavljajo na vsakem delovnem mestu, vendar jih je mogoče uspešno ocenjevati in obvladovati že z omejenimi sredstvi. Ta kampanja delavcem in delodajalcem zagotavlja podporo in smernice pri obvladovanju stresa in psihosocialnih tveganj, povezanih z delom, ter spodbuja uporabo praktičnih in za uporabo preprostih orodij, ki lahko to nalogo olajšajo.

 

 

Vodnik po kampanji

 

Stres in psihosocialna tveganja


Orodja in viri za obvladovanje stresa in psihosocialnih tveganj

 

Animirani filmi o z delom povezanem stresu

 

 Praktični e-vodnik o obvladovanju psihosocialnih tveganj v slovenščini

 

 

Ko te strese stres, NIJZ, 2006

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj z Nacionalno mrežo za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, tokrat že desetič zapored, organiziralo tekmovanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu« na katerem so lahko podjetja oz. organizacije predstavila svoje ukrepe in rešitve, ki pomembno prispevajo k dvigu stanja varnosti in zdravja pri delu. Tekmovanje sodi v kontekst dvoletne kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«.  

 

 

Za izjemen in inovativen prispevek na področju obvladovanja stresa v zvezi z delom in drugih psihosocialnih tveganj sta bili 22. 4. 2015 podeljeni priznanji "Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu za leti 2014 - 2015":

 

 

 1. -        Zavarovalnici Triglav d.d. za program sistemskega obvladovanja psihosocialnih obremenitev na delovnem mestu "Triglav.smo"
 2. -        Splošni bolnišnici Izola za program "Zelena delovna mesta«.

 

 

 Nagrade EU OSHA Dobra praksa

 

 


 

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011) v zvezi s stresom (druge oblike psihosocialnega tveganja) določa:

24. člen: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

 

16. točka 76. člena: Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec in z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalcane, ki ne sprejme ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen).

 

Inšpektorat RS za delo o psihosocialnih dejavnikih na delovnem mestu

 

Podatki o stresu v Sloveniji

 


 

 

Slovenska orodja za obvladovanje z delom povezanega stresa:

 

Slovensko orodje IDTS za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev

 

Priročnik za uporabo instrumenta IDTS, verzija 2012

 

Vprašalnik IDTS, verzija 2012

 

Osnovni podatki za uporabo orodja IDTS, verzija 2012


 

Projekt ZRC SAZU 2013-2014 Skrb za zdravje zaposlenih skozi usmerjeno usmerjeno obvladovanje psihosocialnih obremenitev, 2014

 

Orodje OPSA za ocenjevanje tveganja zaradi psihosocialnih obremenitev, 2014

logo OPSA

 Orodje za bvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma (orodje OPSA).

1) Osnovni podatki o uporabi orodja OPSA (pdf)

2) Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja OPSA (pdf, 12 MB, 5.11.2014)

3) Vprašalnik OPSA (pdf), namenjen tiskanju ter ročnemu izpolnjevanju

4) Excelova datoteka (zip, 480 KB, 3.11.2014), namenjena vnosu in vrednotenju podatkov ter samodejni izdelavi ocene psihosocialnih tveganj, njihovih negativnih posledic ter oblikovanju ukrepov za njihovo obvladovanje. Uporaba datoteke je prilagojena za delo v okolju Windows, MS Office 2007.

 


 

 

Prispevek ZSSS v kampanji: Posvet ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu o prenovljenem programu ZSSS za njihovo usposabljanje in o obvladovanju stresa za bolj zdrava delovna mesta, 23. oktober 2014, Ljubljana

 

 

 


 

PRAVA CENA NEVARNIH KEMIKALIJ:

 

Kampanja Evropske agencije za kemikalije (ECHA), julij 2014: Nevarne kemikalije v izdelkih, ki jih kupujemo?

 

Oglejte si video, ki opozarja, se moramo pozanimati, ali so v izdelkih, ki jih kupujemo, nevarne kemikalije. Video v slovenščini prikazuje pravo obsežnost cene, ki jih za zdravje in življenjsko okolje prinašajo nevarne kemikalije.

 

Sporočila tega filma so:

 

Prav vsak izdelek je narejen iz kemikalij.

 

Pazite, da vam nevarne kemikalije ne bodo v škodo.

 

Pravico imate izvedeti, ali izdelek, ki ga kupujete, vsebuje nevarne kemikalije.

 

Več informacij na: http://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life

 

 

Obiščite še spletno stran, katere povezava je v zadnji vrstici. Je v slovenščini.

 

 


 

 

SPOROČILA ZSSS OB 28. APRILU 2014, SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER OB MEDNARODNEM SINDIKALNEM DNEVU SPOMINA NA  UMRLE IN POŠKODOVANE DELAVCE

 

ZSSS se že od leta 2005 pridružuje sindikalnim organizacijam po vsem svetu pri obeleženju OSEMINDVAJSETEGA APRILA, ki ga je Mednarodna organizacija dela ILO (www.ilo.org) leta 2003 razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

 

Ta isti dan pa sindikati z vsega sveta že dolga desetletja obeležujejo kot Mednarodni sindikalni spominski dan na delavce, ki so umrli na delovnem mestu.

 

Inšpektorat RS za delo sporoča, da so delodajalci v letu 2013 prijavili 9.229 poškodb pri delu, 22 smrtnih poškodb pri delu in niti ene poklicne bolezni. Seveda to ne pomeni, da v Sloveniji poklicnih bolezni ni. Le država ni poskrbela za predpis, na podlagi katerega poklicnih bolezni ne bi bilo mogoče zamolčati. Po ocenah Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu vsako leto v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umre 700 ljudi, kar predstavlja 4 % celotne letne mortalitete. To oceno bo ZSSS objavljala tako dolgo, dokler država ne bo poskrbela za uradni statistični podatek!

 

 

Sporočilo ZSSS ob 28. aprilu 2014, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu je: Na ta dan politiki obljubljajo, da bodo poskrbeli za boljšo varnost in zdravje pri delu. Na te obljube pa pozabljajo preostalih 364 dni v letu. Laurent Vogel, raziskovalec Evropskega sindikalnega inštituta v svojem uvodniku opozarja, da na obljube pozablja tudi Evropska komisija.

 

Laurent Vogel, raziskovalec Evropskega sindikalnega inštituta ETI (www.etui.org): OSEMINDVAJSETEGA APRILA ne nasedite lažni sentimentalnosti

 

V Sloveniji ni nič drugače. Že 24 let kljub pozivom ZSSS in predvolilnim obljubam politikov zaman čakamo na predpis o poklicnih boleznih in delih, na katerih se pojavljajo, o pogojih, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in o postopku njihovega ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja. V skladu z obljubo iz pogajanj o pokojninski reformi bi ga minister za zdravje moral v skladu z 424. členom ZPIZ-2 (UL RS 96/2012) izdati najkasneje 1. 1. 2014. Pa ga tudi tokrat ni.


 

Pozivamo mag. Alenko BRATUŠEK, predsednico Vlade RS, v funkciji ministrice za zdravje, da takoj izda predpis, ki bo končno omogočil odkrivanje in verifikacijo poklicnih bolezni ter s tem tudi njihovo preprečevanje!

 

Sporočilo Mednarodne organizacije za delo: Tema svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu v letu 2014 je "Varnost in zdravje pri uporabi kemikalij pri delu."

 

Plakat MOD ob 28. aprilu 2014, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu

 

Analiza MOD ob 28. aprilu 2014, Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu (v angleščini)

 

 

STATISTIČNI PODATKI INŠPEKTORATA RS ZA DELO:

V letu 2013 so delodajalci prijavili:

- 9.229 nezgod pri delu

- 27 kolektivnih nezgod pri delu, v katerih sta se poškodovala najmanj dva delavca

- 22 smrtnih nezgod pri delu

- 10 zaradi gibanja prevoznih sredstev

- 4 zaradi padca z višine

- 3 zaradi nasilja na delovnem mestu (smrt zaradi strelnega orožja)

- 2 zaradi porušenja sten izkopov v globini

- 2 zaradi padca bremen na delavca

- 1 zaradi opeklin

 

 

Poročilo Inšpektorata RS za delo o nezgodah pri delu v letu 2013

 


Sto let star poziv sindikalnih borcev za varnost in zdravje pri delu:

"MOLI ZA MRTVE IN KOT HUDIČ SE BORI ZA ŽIVE!"

 

ZSSS izreka sožalje družinam in sodelavcem!

 

 

alt 

 


 

 

  

POZIV EVROPOSLANCEM IN VLADI NAJ NASPROTUJEJO ZLORABAM PROGRAMA REFIT ZA NIŽANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER ZA UKINJANJE DELAVSKIH PRAVIC

 

6. JANUAR 2014

 

 

Vladi Republike Slovenije

 

Slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu

 

V vednost: sredstvom javnega obveščanja

 

 

 

Spoštovani!

 

 

Pozivamo slovenske poslance v Evropskem parlamentu in slovensko vlado, da pri Evropski komisiji NASPROTUJEJO takojšnji zaustavitvi postopkov za pripravo predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jo je 2. 10. 2013 napovedal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso pri predstavitvi sporočila Evropske komisije o prihodnosti Programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT »Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps (COM(2013) 685 final)«. Zaustavljen je namreč sprejem direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizija direktive o karcinogenih! Gre za odločilna predpisa za odpravljanje najpogostejših vzrokov za poklicno obolevanje slovenskih delavcev.

 

 

 

NASPROTUJTE tudi zlorabi programa REFIT za ukinjanje delavskih pravic do posvetovanja pod krinko poenostavljanja evropskih predpisov!

 

 

 

Pozivamo vse slovenske kandidate za poslance na volitvah v Evropski parlament leta 2014, da SE IZREČEJO, ali podpirajo zlorabo programa REFIT za nižanje varnosti in zdravja na delovnem mestu in za ukinjanje delavskih pravic!

 

 

 

POJASNILO: Evropska komisija po letu 2005 zaradi pritožb, da pravni red EU preveč obremenjuje podjetništvo in zlasti mikro in male delodajalce, izvaja poenostavljenje, kodifikacijo (pripravo čistopisov predpisov)  in prenovo evropskih predpisov (http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/index_en.htm). Decembra 2012 je Evropska komisija vpeljala Program za ustreznost in uspešnost predpisov REFIT (http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm).  Načeloma so njegovi cilji sprejemljivi: šlo naj bi za zavezanost k pripravi enostavnega, jasnega, stabilnega in predvidljivega pravnega reda za posel, delavce in državljane. Preko programa REFIT se naj bi pregledala celota EU predpisov, da se bi ugotovilo bremena, nedoslednosti, vrzeli in neučinkovite ukrepe ter se pripravilo potrebne predloge za upoštevanje ugotovitev.

 

 

 

 

Toda pod krinko poenostavljanja predpisov se namerava zmanjšati pravice delavcev. Poteka evalvacija celotne evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. Pravila za zaščito zdravja in varnosti delavcev na delovnem mestu naj bi bila predrago administrativno breme za delodajalce. Evropska komisija je 2. 10. 2013 napovedala umik že pripravljenega predloga direktive o mišično-kostnih obolenjih in revizije direktive o karcinogenih. Znanost je potrdila negativne učinke nekaterih nevarnih kemikalij na rodnost in zdravje otrok v času nosečnosti.  Šest evropskih držav je zato že vpeljalo trdna pravila za zaščito delavcev, ki delajo s takimi kemikalijami - reprotoksini (Nemčija, Francija, Nizozemska, Avstrija, Finska in Češka republika). Toda Evropska komisija je zaustavila predlog, da se taka zaščita uvede v vsej EU. Blokira ratifikacijo dveh sporazumov evropskih socialnih partnerjev o varnosti in zdravju pri delu za frizerje in za ribištvo, čeprav je v skladu s Pogodbo o delovanju Unije njena naloga podpirati sporazume evropskih socialnih partnerjev.

 

 

Program REFIT v imenu poenostavljanja predpisov namerava tudi poseči v «nadležne« predpise na področju zaposlovanja. Napovedana je revizija pravic delavcev do posvetovanja v primeru kolektivnih odpustov ter prevzemih in večjih prestrukturiranjih podjetij. V primeru prevzemov podjetij se naj bi pod vprašaj postavila še zaščita plač in delovnih razmer. To je neposreden napad na osnovne delavske pravice!

 

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor EESC (http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.sl.home) pa je v mnenju INT 692/Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij/ z dne 11.07.2013 v sklepih in priporočilih med drugim izrecno pozval " k novemu programu za zmanjšanje nepotrebne regulativne obremenitve, ki bo zagotavljal, da pametnejša pravna ureditev ne bo izvzela podjetij od spoštovanja predpisov o zaščiti delavcev, standardov glede enakosti spolov ali okoljskih standardov.

 

 

Sindikati v državah članicah EU zato začenjamo kampanjo proti zlorabi programa REFIT za nižjo varnost in zdravje pri delu ter za ukinjanje delavskih pravic:

 

http://www.etuc.org/a/11825

 

http://www.flickr.com/photos/etuc-ces/sets/72157636829941765/

 

http://rethinkrefit.eu/petition_en#/20

 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/News/European-Trade-Unions-mobilize-against-EU-Commission-deregulatory-programme-REFIT).  

 

 

ZAUSTAVITE UKINJANJE DELAVSKIH PRAVIC POD KRINKO POENOSTAVLJANJA EVROPSKIH PREDPISOV!

 

 Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Publikacija v angleščini ob 100-letnici delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu na Švedskem (1912 - 2012)

 

 


 

 

SPOROČILA OB 28. APRILU 2013, SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN MEDNARODNEM SINDIKALNEM DNEVU SPOMINA NA UMRLE IN POŠKODOVANE DELAVCE

 

 

28. april 2013, mednarodni dan varnosti in zdravja pri delu Mednarodna organizacija za delo (MOD-ILO) letos posveča poklicnim boleznim (http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_204594/lang--en/index.htm).

 

Na isti dan pa bomo pod geslom »Zaradi sindikatov je delo varnejše« sindikati z vseh kontinentov obeležili Mednarodni sindikalni dan žalovanja za delavci, umrlimi in poškodovanimi na delovnem mestu (http://www.ituc-csi.org/trade-unions-save-lives-a-message, http://www.hazards.org/wmd/).

 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS (www.zsss.si) bo 25. aprila 2013 pripravila svojo tradicionalno tiskovno konferenco ob tem mednarodnemu dnevu, na kateri javnost seznanimo z uradnimi podatki IRSD o številu smrtnih nezgod pri delu v preteklem letu ter z oceno števila umrlih zaradi poklicnih bolezni. Namen je ozaveščanje javnosti o pomenu sistema zdravja in varnosti zaposlenih.

 

Sporočila ZSSS ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, 28. aprilu 2013:

 

Ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu se ZSSS pridružuje opozorilom Mednarodne organizacije za delo (www.ilo.org)  za preprečevanje poklicnih bolezni. Ker pa se te že od leta 1990 v Sloveniji ne verificirajo, so kršene človekove pravice slovenskih delavcev!

 

Pozivamo ministra za zdravje, da pravočasno in že v letu 2013 v skladu z ZPIZ-2 pripravi nov predpis o poklicnih boleznih tako, da bosta postopka postavljanja suma in verifikacije poklicnih bolezni potekala finančno neodvisno od delodajalca.

 

ZSSS se prav tako pridružuje pozivom Evropske konfederacije sindikatov (www.etuc.org), da naj evropska komisija že v sedanjem mandatu pripravi novo strategijo EU za varnost in zdravje pri delu v obdobju 2013-2020 ter v njej predvidi učinkovite načine preprečevanja poklicnih bolezni.

 

SPOMINJAJ SE MRTVIH! BORI SE ZA ŽIVE !

 

IZRAŽAMO SOŽALJE SODELAVCEM IN DRUŽINAM NA DELOVNEM MESTU IN ZARADI POKLICNIH BOLEZNI UMRLIH DELAVCEV V LETU 2012!

 

 

 

Gradivo, ki smo ga zbrali ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 2013:

 

Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) o statistiki o poklicnih boleznih v Sloveniji, 17. 4. 2013

 

Letak Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) o poklicnih boleznih, 2010

 

Inšpektorat RS za delo odgovarja ZSSS na vprašanja o smrtnih nezgodah pri delu v letu 2012

 

Informacije Inšpektorata RS za delo ob mednarodnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, 23. 4. 2013

 

Statistika o poklicnih boleznih Kliničnega inštituta za  medicino dela, prometa in športa, 16. 4. 2013

 

ZPIZ-2 o novem predpisu o poklicnih boleznih

 

Ministrstvo za zdravje o pripravi novega predpisa o poklicnih boleznih, april 2013

 

Plakat Mednarodne organizacije za delo (ILO) o preprečevanju poklicnih bolezni, ob 28. aprilu 2013 (angleščina)

 

Publikacija Mednarodne organizacije za delo(ILO) ob 28. aprilu 2013 o preprečevanju poklicnih bolezni (angleščina)

 

Evropska konfederacija sindikatovob 28. aprilu 2013 poziva k sprejetju evropske strategije varnosti in zdravja pri delu 2013-2020 (prevod iz angleščine)

 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

UREDBA REACH O NEVARNIH KEMIKALIJAH:

 

ZSSS se pridružuje vseevropski kampanji ECHA , EU OSHA in ETUC o uveljavljanju uredbe REACH:

 

Letak kampanje: VARNOSTNI LISTI IN SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI - kaj morajo vedeti in storiti delavci

 

Letak kampanje: REACH 2013 – poziv k ukrepanju zastopnikov delavcev v podjetjih, ki proizvajajo, uvažajo ali uporabljajo kemikalije

 

Informacije Urada RS za kemikalije o uredbi REACH

 

Pomoč in informacije Urada RS za kemikalije o izvajanju uredbe REACH

 

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES

 

Direktiva 2006/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PORTAL VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 

Obiščite portal varnosti in zdravja pri delu, ki deluje pod okriljem spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STRES PRI DELU:

 

Poglejte si kratki film Stres pri delu o uveljavljanju Okvirnega sporazuma o stresu v zvezi z delom, 08/10/2004.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DELO NA DALJAVO:

 

Poglejte si kratki film Evropski socialni dialog in konkretni primer dela na daljavo o tem, kako evropski socialni partnerji na podlagi sporazuma Okvirnega sporazuma o delu na daljavo, 16/02/2002, soustvarjajo pogoje za tovrstno delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMER DOBRE PRAKSE JAVNE KAMPANJE ZA VARNO DELO:

 

Na XIX. svetovnem kongresu varnosti in zdravja pri delu 11. - 15. septembra 2011 v Istanbulu nagrajeni brazilski DVD "Prevencija prava pot". Za vas smo video opremili s slovenskimi podnapisi. Uživajte!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVROPSKA KAMPANJA 2012-2013 PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ:

 

Nova kampanja za zdravo delovno okolje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 2012-2013: »PARTNERSTVO ZA PREPREČEVANJE TVEGANJ - OB SODELOVANJU DELAVCEV IN VODSTVA«

Slovenska spletna stran te kampanje: http://www.healthy-workplaces.eu/sl/#globalNavigation

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. APRIL, SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU:

 

Kampanja ZSSS ob 28. aprilu 2012, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na umrle in poškodovane delavce:

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS, www.zsss.si) ob 28. aprilu 2012, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in mednarodnem sindikalnem dnevu spomina na umrle in poškodovane delavce, tradicionalno objavi uradne podatke o številu smrtnih nezgod pri delu v preteklem letu 2011. Po podatkih Inšpektorata RS za delo je bilo lani 25 smrtnih nezgod pri delu (24 umrlih moških in 1 ženska). Ker uradnega podatka o številu umrlih zaradi posledic poklicnih bolezni ni, ZSSS tradicionalno objavi namesto njega mednarodno oceno. Mednarodna ocena za Slovenijo je bila leta 2008 v letu predsedovanja Slovenije v EU objavljena na posvetu na Brdu pri Kranju skupaj z ocenami za vse države EU. Po njej je v letu 2011 v Sloveniji zaradi posledic poklicnih bolezni umrlo 681 oseb, kar je 4 % letne mortalitete pri nas. Preseneča ravnodušnost politike do poklicnih bolezni ob tako visokem številu umrlih!

 

ZSSS IZREKA SOŽALJE DRUŽINAM IN SODELAVCEM UMRLIH!

 

SPOMINJAJ SE MRTVIH!

 

BORI SE ZA ŽIVE!

 

V letu 2011 je bilo 12.785 nezgod pri delu. Toda tako inšpektorat kot ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sta nam potrdila, da je bila v letu 2011 registrirana zgolj 1 poklicna bolezen, čeprav bi jih moralo biti po ocenah stroke medicine dela cca 1200. Ker ne vemo, kje se pojavljajo poklicne bolezni, jih ne moremo preprečevati! ZSSS že od osamosvojitve Slovenije politiko zaman opozarja, da manjka predpis, ki bi določil postopek verifikacije sumov poklicnih bolezni. ZSSS meni, da je absurdna trditev ministrstva, da v zakonodaji ni pravne podlage za določitev takega postopka. Navsezadnje smo obvezno invalidsko in zdravstveno zavarovani za primer poklicne bolezni in vsak mesec od svojih bruto plač odvajamo prispevek za ti zavarovanji.

Na spletni strani ZSSS objavljamo tudi informacijo Vrhovnega sodišča RS o kaznivih dejanjih v zvezi z ogrožanjem varnosti pri delu po 201. členu KZ-1, kakor tudi statistiko SURS o izrečenih kaznih v obdobju 2006-2010.

 

Predstavljamo vam odgovore na vprašanja ZSSS in informacije ob 28. aprilu 2012:

- Inšpektorata RS za delo o številu smrtnih poškodb pri delu in poklicnih bolezni v letu 2011,

- ministrstva za delo o številu poklicnih bolezni in številu delavcev na enega inšpektorja za delo, 

- vrhovnega državnega tožilstva o ovadbah in obtožnih aktih po 201. členu KZ-1 in 208. členu KZ,

- Vrhovnega sodišča RS o kaznivih dejanjih po 201. členu KZ-1,

- SURS: polnoletni obsojenci po kaznivem dejanju 201. člen KZ-1 2006-2010

- MOD-ILO o varnosti in zdravju pri delu na zelenih delovnih mestih.

facebook rss eng