Mednarodni okvir

Natisni

MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA (ILO)

 

Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija Organizacije združenih narodov (OZN). Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija Organizacije združenih narodov. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic.

 

V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v upravnih organih organizacije.

 

MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki predstavljajo minimalne standarde osnovnih delovnih pravic, kot so svoboda združevanja, pravica do organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnava ter ostali standardi, ki uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki področja dela.

 

Republika Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992. Slovenska delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, se udeležujejo rednih letnih zasedanj MOD. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa poleg tega sodeluje v različnih projektih, ki sodijo pod okrilje MOD.

 

Ratificirane konvencije:

 

Vir: MDDSZ, 2010

 

 

 

EVROPSKI EKONOMSKI IN SOCIALNI ODBOR (EESO)

 

Z Ekonomsko-socialnim odborom se institucije posvetujejo pred vsako odločitvijo na področju gospodarske in socialne politike. Sestavljajo ga predstavniki različnih ekonomskih in socialnih delov organizirane civilne družbe, zlasti predstavniki proizvajalcev, kmetov, prevoznikov, delavcev, trgovcev in obrtnikov, samostojnih poklicev, potrošnikov in predstavniki splošnega interesa. Člane Ekonomsko-socialnega odbora za dobo štirih let imenuje Svet, ki s kvalificirano večino odloča o predlogih držav članic. Ima 344 članov, od tega 7 iz Slovenije. Razdeljenih so v tri skupine, ki predstavljajo delodajalce, delojemalce ter različne gospodarske in družbene interese.

 

Spodaj si lahko prebrete nekatera mnenja Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO):

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o finančni participaciji delavcev v Evropi (21.10. 2010)

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o oživitvi gospodarstva: pregled stanja in konkretne pobude (16.9. 2010)

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Po koncu krize: nov finančni sistem za notranji trg (16. 9. 2010)

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi zakonitega priseljevanja pri reševanju demografskih vprašanj (16.9. 2010)

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zelenih delovnih mestih (16.9. 2010)

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o temi Kakšne storitve splošnega pomena potrebujemo za odgovor na krizo? (16. 9. 2010)

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Prenovljena socialna agenda: Priložnosti, dostopnost in solidarnost v Evropi 21. stoletja (14.1. 2009)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o novem akcijskem programu socialnih ukrepov EU (raziskovalno mnenje) (9.7. 2008)

Mnenje Evropskega ekonomsko socialnega odbora o vlogi socialnih partnerjev pri usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja (raziskovalno mnenje) (Bruselj, 11.7. 2007)

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o fleksivarnosti (razsežnost notranje prožnosti – kolektivna pogajanja in vloga socialnega dialoga kot instrumentov urejanja in preoblikovanja trgov dela) (raziskovalno mnenje) (11.7. 2007)

Mnenje strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo o vlogi socialnih partnerjev pri izboljšanju položaja mladih na trgu dela (raziskovalno mnenje)

Mnenje strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo
o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Spodbujanje dostojnega dela za vse Prispevek Unije k izvedbi agende za dostojno delo po svetu (17.1. 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook rss eng